1. Начало
 2. За нас
 3. Защита на личните данни
 4. Информация за поверителност и защита на личните данни

Информация за поверителност и защита на личните данни

 1. За нас

1.1. Информация за администратора на лични данни:

Можете да се свържете с нас на адреса на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт:  Пловдив, ул Задруга № 18; тел: +359 32 672 362

1.2. Европейското висше училище по икономика и мениджмънт обработва лични данни на следните категории субекти:

 • студенти, докторанти и специализанти, които са кандидатствали, обучават се, обучавани са или са завършили в ЕВУИМ;
 • преподаватели и служители, които са кандидатствали, работят или са работили в ЕВУИМ по трудови или граждански договори.

1.3. Личните данни, които събира ЕВУИМ, целите на обработването им, начините на тяхното съхранение, както и споделянето им, са строго специфични за двете категории субекти на данни и са конкретно изложени в:

Декларацията за поверителност: студенти и специализанти и докторанти;
Декларацията за поверителност: персонал и преподаватели.

1.4. Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се ангажира отговорно и добросъвестно със защитата на личните данни, които събира и обработва, така че да гарантира правата на техните субекти. ЕВУИМ споделя и спазва принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, като прилага необходимите процедури и мерки за защита на данните. 

2. Принципи

ЕВУИМ обработва лични данни в съответствие с принципите за обработване, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.   
Тези принципи са:

 • Личните данни трябва да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните. 
 • Лични данни се събират само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не могат да се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
  Личните данни трябва да са подходящи, относими и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват. 
 • Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват.
 • Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.
 • Спазване на принципа на отчетност.

Политиките и процедурите на ЕВУИМ имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

 

3. Права на субектите на данни 

3.1 Право на достъп

   имате право да поискате от ЕВУИМ право на достъп по всяко време до личните си данни. Да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни, как те се обработват, дали са обект на автоматизирано обработване, предвиденият срок, за който се съхраняват и информация за правото Ви на жалба до надзорен орган.

 

3.2 Право да оттеглите съгласието си

   Имате право да оттеглите по всяко време съгласието си за обработка на лични данни, когато те се обработват въз основа на изричното Ви съгласие, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

 

3.3 Право на корекция и изтриване

   В случай, че данните, които обработва ЕВУИМ са неточни или непълни, имате право да поискате да бъдат коригирани или актуализирани

   В случай, че сте оттеглили съгласието си за използване на Ваши данни, данните не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани или обработването им е незаконосъобразно, имате право да поискате Вашите данни да бъдат заличени без ненужно забавяне.

При определени условия и с писмена аргументация, ЕВУИМ може да откаже заличаване на данните ви.

 

3.4 Право на възражение

   При наличие на законово основание, имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В случай, че възражението е основателно, Вашите данни няма да бъдат обработвани.

 

3.5 Право на ограничаване на обработването

   Обработването на вашите данни може да бъде ограничено, в случай че оспорвате верността на данните; обработването на данните е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити; сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество над вашите интереси.

 

3.6 Право на преносимост на данни

   Имате право да поискате от нас да предоставим личните ви данни, които сте ни предоставили, в широко използван и пригоден за машинно четене формат.

 

3.7 Право на жалба

   При съмнение за нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до ЕВУИМ на dpo@ehsem.org или надзорния орган (Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg)