1. Начало
  2. Проекти
  3. Секторна програма Еразъм+

Секторна програма Еразъм+

Обща информация

Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази програма има бюджет от 14,7 млрд. евро, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Подпомагат се и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

 Същност, цели и дейности на програма ЕРАЗЪМ+

Програма Еразъм+ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 25 години европейски програми в тези, като включва както вътрешноевропейско, така и международно измерение на сътрудничество.

Програма Еразъм+ включва три основни Ключови дейности (КД):

КД 1 – Образователна мобилност на физически лица

Насърчаване на транснационалната мобилност на обучаеми (ученици от професионални гимназии, студенти, възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и на обучители (университетски преподаватели, учители, обучители, младежки работници и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта).

КД 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Предоставя се възможност на българските институции от областта на образованието, обучението и младежта да участват в секторни и междусекторни Стратегически партньорства на европейско ниво. Тази дейност допринася за установяване на по-тясна връзка с образователните институции, както и с представителите на бизнеса и неправителствения сектор и разработване на съвместни образователни продукти, които в най-пълна степен да отразяват реалностите на пазара на труда и потребностите, желанията и интересите на новите поколения.

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиките

Улесняване модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки.

          В рамките на КД 1 се предоставя подкрепа за мобилност в сферата на висшето образование за:

•             Мобилност на студенти и докторанти с цел обучение в чужбина в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта - дава възможност на българските студенти да осъществят период на обучение минимум 3 и максимум 12 месеца в друга европейска държава, което значително би разширило техните академични, езикови, социални и културни компетенции.

•             Мобилност на студенти и докторанти с участие в стажове – провеждане на практическо обучение (стаж) с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца в търговски предприятия и научни центрове в рамките на европейските държави. Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие. Студенти, последна година на обучение, могат да реализират практическо обучение в чужбина в рамките на 1 година от дипломирането си.

НОВОСТ в програма Еразъм+ е възможността един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и докторантската степен), НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж).

•             Преподавателска мобилност с цел преподаване – предоставя се възможност на членовете на преподавателския състав да преподават в партньорски висши учебни институции в чужбина, притежаващи Еразъм харта и по този начин да поддържат актуално и конкурентно равнището на своите професионални компетентности, както и да си осигурят една продължаваща квалификация. Легитимната продължителност на преподавателската мобилност е от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване. Задължително е изискването за минимум 8 часа преподаване на седмица (вкл. и за по-кратък период на мобилност).

•             Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение - дава възможност на университетския персонал да се обучава в други висши образователни институции, удостоени с Еразъм харта или в публични и частни организации, чиято дейност е свързана с образованието и които са установени в държави, участващи в програма Еразъм+. Целта на мобилността е обмяна на опит и подпомага професионалното им развитие. Тази мобилност може да е с продължителност от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване.

 

Процедура за кандидатстване и селекция

Студентска мобилност с цел обучение

Мобилността на студенти с цел обучение се осъществява само при наличие на предварително подписани междуинституционални споразумения (Interinstitutional Agreements) между ЕВУИМ и университети от ЕС. В тези споразумения се фиксира договорения за обучение брой на българските студенти, областта на знание и специалността, образователната степен и продължителността на мобилността.

Критерии за допустимост

Участниците в студентска мобилност с цел обучение подлежат на селекция в ЕВУИМ. Право на мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и право на финансова подкрепа имат всички студенти (бакалаври и магистри), които отговарят на следните задължителни изисквания:

•             Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма Еразъм+ или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;

•             Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;

•             Да са записани минимум за втората година от следването в ЕВУИМ (отнася се само за обучаващите се за придобиване на ОКС бакалавър), независимо от формата на обучение (редовна или задочна). Магистри могат да кандидатстват само при условие, че в Междуинституционалното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция;

•             Да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4.50, удостоверен чрез приложената академична справка. При изчисляване на средния успех на студенти бакалаври, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), оценките по тези дисциплини се приравняват на Слаб 2. За магистрите (след придобито висше образование), обучаващи се в първи семестър, за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърската степен;

•             Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет.

Програма Еразъм+ предоставя възможност за неколкократна мобилност с цел обучение, като общата продължителност на мобилността за всяка ОКС е максимум 12 месеца. Напр., студент, обучаващ се в ОКС “бакалавър”, може да осъществи 3 пъти по 4 месеца мобилност в три различни академични години (без първата), но в различни чуждестранни университети. При комбиниране на мобилност с цел обучение и практика общата мобилност не трябва да надхвърля 12 месеца за една и съща ОКС.

Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет в рамките на една и съща образователно-квалификационна степен.

Етапи на кандидатстване и селекция

І. В началото на академичната година на интернет страницата на ЕВУИМ се публикува броят на студентски мобилности по държави, специалности и ОКС, интернет адресът на приемащия университет и крайният срок за подаване на документите за обучение през съответната академична година.

ІІ. Кандидатстването за мобилност с цел обучение се извършва по Центрове. Студентите, отговарящи на критериите за допустимост, подават следните документи:

1.            Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение;

2.            Уверение от отдел „Студенти и специализанти“ за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение;

3.            Академична справка за успеха от следването до момента (минимум 4,50).

4.            Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Срокът за подаване на документите се определя съобразно сроковете за кандидатстване в съответните приемащи университети.

ІІІ. Селекцията и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Ректора. Комисията по селекция провежда изпита по работния чужд език и интервю-събеседване с кандидатите. До класиране се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

•             са завършили езикова гимназия (прилага се копие от дипломата);

•             притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език (прилага се копие на сертификата).

В случай че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от много добър 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

ІV. Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените чуждестранни университети (в случай на повече от един желаещ). Балът се формира като сума от средния успех от обучението до момента (не по-нисък от много добър 4.50) и оценката от изпита по чужд език (не по-ниска от много добър 4.50).

Независимо от реда на посочените в молбата желани дестинации, кандидатите с по-висок бал се класират с предимство.

Избраните студенти, както и резервите (ако има такива), се вписват в селекционния протокол. При равен бал предимство имат кандидатите с по-висок среден успех от следването. Кандидатстващите студенти се уведомяват за резултата от селекцията непосредствено след избора.

Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ студенти получават статут на Еразъм студент, чиито права и задължения са посочени в Студентската харта "Еразъм+".

Подготовка за реализиране на Еразъм мобилността

І. Селектираните студенти трябва в тридневен срок от класирането да посетят отдел „Проекти“, за да се изготви уведомително писмо до приемащия университет за персонално потвърждение на избора им. Въз основа на него студентите ще получат покана от приемащия университет, която веднага след получаване се предава в отдел „Проекти“.

ІІ. Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет селектираните студенти, след консултация и съдействие от Еразъм координатора или преподаватели, попълват следните формуляри и документи:

1.            Споразумение за обучение Learning Agreement - тристранно споразумение между студента, ЕВУИМ и приемащия университет, което се състои от няколко части:

Преди стартиране на мобилността

•             Програма за обучение в приемащия университет, включваща образователните компоненти (учебни дисциплини, подготовка на дипломна работа), които студентът ще изучава в приемащия университет със съответстващите им кредити. Програмата за обучение трябва да съдържа не по-малко от 30 кредита за мобилност с продължителност един семестър.

•             Признаване на резултатите от обучението в приемащия университет. Посочват се образователните компоненти (дисциплини) от учебния план в ЕВУИМ, които трябва да съответстват в максимална степен (съдържателно и по кредити), за да се гарантира признаване на оценките от успешно положените в приемащия университет изпити.

•             Нивото на езиковите познания, които студентът притежава преди началото на периода на мобилността.

•             Мерките, приложими от страна на ЕВУИМ, ако студентът не завърши успешно някои образователни компоненти.

По време на мобилността

•             Промени в програмата за обучение. Промени могат да се направят само поради наложителни причини, еднократно, в срок до един месец след заминаването и след предварително съгласуване и одобрение от Еразъм-координатора в ЕВУИМ. Таблицата с промените в програмата за обучение се изпраща (по електронна поща) до координатора за одобрение и подпис.

След мобилността

•             Академична справка за резултатите от обучението в приемащата институция (Trasncript of Records at the Receiving Institution). В таблицата се отразяват и началната и крайната дата на периода на обучение, въз основа на които се изчислява окончателният размер на финансовата подкрепа за периода на мобилността.

ІІІ. Документите за кандидатстване, след преглед от Еразъм координатора, се предават в два идентични екземпляра в отдел „Проекти“ за окончателна проверка от Институционалния Еразъм координатор. Всеки студент лично изпраща всички изискуеми от приемащия университет документи по пощата, като посочва точен личен адрес за обратна връзка.

ІV. Всеки студент е задължен да изиска от приемащия университет връщане на един подписан и подпечатан от тяхна страна екземпляр на Споразумението за обучение (може и сканирано копие) преди стартирането на мобилността.

     Веднага след получаване му, студентът го представя в отдел „Проекти“ и подава молба до институционалния Еразъм координатор, в която посочва (след внимателно проучване на продължителността на семестъра + изпитната сесия в приемащия университет) конкретен период на мобилност. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият учебен ден в приемащия университет (или първият ден на ориентационната седмица, ако такава е задължителна), а за крайна – датата на последния ден от изпитната сесия. Тези дати се отразяват в Академичната справка, която издава приемащия университет.

V. Всеки одобрен Еразъм студент подписва Индивидуален договор по Студентска мобилност с цел обучение, който е задължително условие за получаване на субсидия по мобилността. В Договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на субсидията и се посочва банкова сметка за парични преводи или данни на нотариално упълномощено лице.

VІ. Преди стартирането на мобилността селектираните студенти, чиито основен език на обучение в чуждестранния университет ще бъде английски, немски, испански, френски или италиански, задължително трябва да се подложат на тест за оценка на езиковите си познания. Преминаването на оценката преди заминаването е предпоставка за мобилността.

    Студентите ще получат резултатите от оценката на езиковите умения на личната си електронна поща. Ако оценката е по-ниска от ниво В2 от Европейската рамка за квалификация на езиковата компетентност, участниците могат да получат достъп до езиков курс преди и по време на престоя си в чужбина.

    След завръщането си студентите са задължени отново да положат езиков тест, което ще им позволи да измерят напредъка, постигнат по време на престоя им в чужбина.

    Участниците в мобилността се ангажират (чрез подписване на индивидуален договор за мобилност) да преминат езиково оценяване (преди и в края на периода на мобилността) и да участват в езиков курс, в случай че такъв им бъде предоставен.

Еразъм субсидия (грант)

Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне разходите по мобилността, породени от различията в житейския стандарт в чужбина, но не предвижда цялостно покриване на разходите. Предназначен е за пътни разходи, медицинска застраховка, разходи по настаняване и издръжка. Размерът на месечната субсидията по държави се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за периода на мобилност, посочен в Индивидуалния договор по студентска мобилност.

Началната дата на периода на мобилността е първият ден, в който участникът трябва да присъства в приемащия университет (а не датата на пристигане в чужбина). Крайната дата на периода на мобилността е последният ден, в който участникът трябва да присъства в приемащия университет (а не датата на отпътуване от чужбина).

Потвърдените начална и крайна дати на периода на мобилност се посочват в Академичната справка и в Удостоверението за престой, издавани от приемащият университет (датите в двата документа трябва да са идентични).

Окончателният размер на финансовата подкрепа се определя чрез умножаване на реалната продължителност на мобилността в дни/месеци (изчислена по потвърдените дати на пристигане и заминаване в приемащия университет) по определената за съответната приемаща държава дневна/месечна ставка. В случай на непълни месеци, финансовата помощ ще бъде изчислена посредством умножаване броя на дните, от непълния месец по 1/30 от иденичната ставка на месец.

В случаи, когато Еразъм студент преустанови периода на обучение в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни такива или е осъществил период на мобилност по-кратък от установения в договора му, от студента се изисква незабавно възстановяване на сумата на нереализирания престой в страната домакин.

Отчитане на Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм

 Студентът се задължава веднага след завръщането си от обучението в чужбина да представи в отдел „Проекти“ следните задължителни документи:

•             Удостоверение с подпис и печат, потвърждаващо началната и крайната дата на обучение в приемащия университет;

•             Академична справка - подписана и подпечатана от чуждия университет, който удостоверява положените изпити, получените кредити и периода на обучение;

•             Споразумение за обучение, подписано и подпечатано и от двата университета, който удостоверява посещаваните лекционни и семинарни часове.

Академично признаване

ЕВУИМ гарантира на всеки Еразъм студент пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Learning Agreement индивидуална учебна програма е изпълнена от студента.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията по курса на обучение за периода на неговия престой в чужбина може да доведе до искане за частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ЕВУИМ.

 

Преподавателска мобилност

Преподавателската мобилност по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен на преподаватели, сключени между ЕВУИМ и университет партньор от страна член на ЕС. В двустранните договори трябва ясно да са посочени всички параметри на преподавателската мобилност - продължителност на преподаването, хорариум (минимум 8 учебни часа), област на знанието.

Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели в ЕВУИМ (щатни и хонорувани). Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

•             е съществена част от учебната програма на приемащата институция;

•             води до разработване на нови учебни материали;

•             ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;

•             се реализира от млади и изявени преподаватели.

Продължителността на преподавателската мобилност, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Реализирането на преподавателската мобилност включва следните етапи:

1.            Преподавателят подава молба за участие в Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ и Споразумение за мобилност с цел преподаване, подписано от Еразъм координатора и одобрено от приемащата институция.

2.            В случаите, когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя на финансираните мобилности, задължително се провежда селекционна процедура. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Комисия в присъствие на Еразъм координатора. Ако член на Комисията е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият  не участва в селекционната процедура. Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви) се представя в отдел „Проекти“ в срок до 1 седмица след заседанието.

3.            Подписаното Споразумение за мобилност с цел преподаване, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в отдел „Проекти“ за изготвянето на командировъчна заповед.

4.            След подписването на заповедта, в отдел „Проекти“ се изготвя Договор за мобилност с цел преподаване, който се подписва от преподавателя и Ректора.

5.            Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка и да представи копие с номера на банковата сметка в отдел „Счетоводство“.

6.            След завръщането си преподавателят представя в отдел „Проекти“ изброените по-долу документи за отчет (минимум изискуеми документи за преподавателско досие):

•             Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя в приемащата институция;

•             Оригинали на билети/бордни карти;

•             Участникът трябва да попълни и представи онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.

Мобилност на персонала с цел обучение

Целта на мобилността е повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателския и непреподавателския състав на ЕВУИМ чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и включва дейности като семинари, участие в курсове, учебни визити, практически упражнения. Не се финансират мобилности с цел участие в научни форуми.

Мобилността на персонала с цел обучение по програма Еразъм+ се осъществява на базата на междуинституционални договори за обмен, сключени между ЕВУИМ и университет от страна член на ЕС. Право на участие в Преподавателската мобилност имат всички преподаватели и служители. Приоритет се дава на преподаватели и служители, осъществяващи мобилност за първи път или на преподаватели, подготвящи докторски дисертации.

Продължителността на мобилността, за която се получава финансиране (индивидуална подкрепа), е минимум 2 (два) работни дни и максимум 5 (пет) работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността и за тях не се получава дневна ставка.

Изискването за минимален хорариум от 8 часа обучение е задължително, независимо от продължителността на престоя.

Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация. В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Реализирането на мобилността с цел обучение включва следните етапи:

1.            Кандидатът подава молба за участие в мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ и Споразумение за мобилност с цел обучение, подписано от Еразъм координатора и одобрено от приемащата институция.

2.            В случаите, когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя на финансираните мобилности, задължително се провежда селекционна процедура. Разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Комисия в присъствие на Еразъм координатора. Ако член на Комисията е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият  не участва в селекционната процедура. Протокол с резултатите от селекцията (класирани кандидати и резерви) се представя в отдел „Проекти“ в срок до 1 седмица след заседанието.

3.            Подписаното Споразумение за мобилност с цел обучение, заедно с молба за командировка /по образец/ до Ректора, се представя в отдел „Проекти“ за изготвянето на командировъчна заповед.

4.            След подписването на заповедта, в отдел „Проекти“ се изготвя Договор за мобилност с цел обучение, който се подписва от преподавателя и Ректора.

5.            Полагаемата се финансова субсидия в евро (за индивидуална подкрепа и транспортни разходи) се превежда по банков път. Всеки одобрен за мобилност преподавател трябва да има еврова сметка и да представи копие с номера на банковата сметка в отдел „Счетоводство“.

6.            След завръщането си участникът в мобилността представя в отдел „Проекти“ следните документи за отчет (минимум изискуеми документи за досието на участника):

•             Документ от институцията партньор, удостоверяващ продължителността на престоя и обучителния хорариум на участника в приемащата институция;

•             Оригинали на билети/бордни карти;

•             Участникът трябва да попълни и представи онлайн отчет (on-line EU survey) най-късно до 30 дни след края на периода на мобилността. На участниците, които не попълнят и подадат онлайн отчет може да им бъде изисквано частично или изцяло възстановяване на получената финансова подкрепа.