1. Начало
 2. Проекти
 3. Секторна програма Еразъм+

Секторна програма Еразъм+

Обща информация

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието , обучението , младежта и спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

 

В новата програма се предвиждат три основни Ключови дейности:
 • Образователна мобилност за граждани (КД 1)
 • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
 • Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

Право на участие в секторна програма „Еразъм” имат:
 • Студенти и преподаватели в системата на висшето образование;
 • Висши училища;
 • Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища;
 • Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации;
 • Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд.
 • Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище;
 • Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот;
 • Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране.