• Степен: Проф. бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 3 години/6 семестъра
 • ECTS: 180
 •  

За специалността

Програма Счетоводство и контрол подготвя специалисти с висше образование в областта на финансите, счетоводството и контрола, банковото и застрахователното дело.

Повече информация:

Успешно дипломираните възпитаници на Европейския колеж намират професионална реализация в банковия, застрахователния, счетоводния и консултантския бизнес, както в България, така и в страните от ЕС. Не са малко и онези, които успешно заемат отговорни длъжности в публичния сектор – в контролните органи на местната и данъчната администрация.

В рамките на курса на обучение, студентите по програма Счетоводство и контрол получават нужните им знания за счетоводния отчетен процес, за стопанските операции, за движението и структурата на капитала, за данъчните и осигурителните отношения. Придобиването и развиването на практически професионални умения за нас е ключов акцент. Счетоводителите, възпитаници на Европейския колеж, са силно търсени и високо ценени професионалисти на трудовия пазар. Това е резултат на теоретичните знания и практическите умения, получени по обучението в колежа.

Стажовете и практикумите организирани от кариерния център на Колежа, в съчетание с добре изградената и функционираща мрежа от национални и международни контакти, внасят допълнителна стойност на образователния продукт, който предлагаме.

Дипломантите от специалност Счетоводство и контрол могат да продължат образованието си в магистърски програми като “Финанси”, “Счетоводство”, “Международни икономически отношения”.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 4. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •