• Степен: Магистър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 2 семестъра
 • ECTS: 62
 •  

За специалността

Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности, на финансовия одит и контрол, на икономическия анализ - и да се посветят на професионална кариера в публичните финанси и банковия сектор и т.н.

Повече информация:

В обучението по тази програма могат да се включат кандидати с придобита образователно-квалификационна степен - бакалавър и магистър.

 

Магистърска степен в професионалното направление по икономика с професионална квалификация „икономист“ се присъжда след успешно издържан държавен изпит.

 

В учебния план са включени дисциплини, предназначени да подготвят на високо равнище студентите в областта на счетоводното отразяване на стопански и нестопански процеси, счетоводния и финансовия анализ, корпоративните финансови стратегии, хеджирането и застраховането, бюджетното и данъчното регулиране, финансовия одит.

Други магистърски програми
 1. Международна бизнес администрация

  Магистърската програма Международна бизнес администрация е мениджърска програма, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като мениджъри, действащи в сферата на международните пазари, бизнеси, инвестиции, проекти, както и в ред международни бизнес организации.
 2. Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт също така е мениджърска магистратура - предназначена е за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнес управлението на фирми или на междуфирмени партньорства - включително и на международните пазари или в транснационалните и трансрегионални клъстери.
 3. Международни бизнес отношения

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е икономическа магистратура, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като специалисти по международни пазари, цени и ценообразуване; като ръководители на външнотърговски отдели или високопоставени служители в институции; формиращи външноикономическата политика на страната и регионите; като експерти в крупномащабни икономически проекти и др.
 •