Процедура за прием на студенти в магистърските програми на ЕВУИМ

Етапите на процедурата за прием на бакалаври са:

І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе

ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема

ІІІ етап: Записване в ЕВУИМ

ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“

 

І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе

Кандидатстването става с лично подписано от кандидат-студента „Заявление за прием“ и с  авторско „Конкурсно есе“.

В Комплекта за кандидатстване се попълват (ръкописно, на български език) и лично се подписват, също така:

  •  лични данни за кандидата;
  • Декларация за съвместимост и допустимост на кандидатурата за прием;
  • заверен опис на представените от кандидата документи при кандидатстване.

Задължителни документи, които се предоставят в оригинал при кандидатстването:

  • оригинал на българска диплома за бакалавърско висше образование на кандидата или призната чуждестранна диплома по съответния ред;
  • оригинален идентификационен документ за самоличност на кандидата за прием в ЕВУИМ.

 

ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема

Оценяването на кандидатите и обявяването на приема се извършва от Конкурсно жури на ЕВУИМ.

Оценката на журито е комплексна по три групи конкурсни критерии за оценяване (обявени изцяло тук):

  • Административно съответствие (пълна автентичност и приемливост на документите за кандидатстване, съобразеност с държавните изисквания за приема в Р. България).
  • Формална допустимост (изпълнение обявените изисквания за обем, език, оформление и писмена култура в есето на тема: „Защо избирам частното бизнес училище за своя школа в професията?“).
  • Академично качество на разработката (по пет критерия с различна тежест за крайната оценка по шестобалната система).

Допуснатите до оценяване на академично качество и получили позитивна конкурсна оценка кандидати са приети, за което журито ги уведомява в срок до две седмици от датата на кандидатстване.

 
ІІІ етап: Записване в ЕВУИМ

Записването в ЕВУИМ става след лично подписване от страна на вече приетия студент на „Общи ус- ловия за обучение в ЕВУИМ“, заплащане на първата такса (на каса в ЕВУИМ или по сметка в SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK, IBAN: BG05TTBB94001525611252, SWIFT: TTBBBG22, Титуляр: ЕВРОПЕЙСКО ВИ- СШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ) и издаване на ректорска Заповед за прием.

Преди записването си, приетите студенти могат да подадат лични заявления до Ректора и да предста- вят изискуемите доказателства за ползване на преференции при записване, различни видове студент- ски стипендии, различни облекчени условия за плащане и/или индивидуализация на учебните планове (включително признаване на оценки, кредити, етапи на обучение от други образователни институции).

 
ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“

Регистрирането на приетия и записан кандидат със статус „действащ новоприет студент в ЕВУИМ“ се извършва при първата актуализация на Държавния регистър към МОН (ноември 2017 г.).

Регистрираният действащ студент получава факултетен номер, студентска книжка, личен достъп до ад- министративния и информационен ресурс на ЕВУИМ.