1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д-р Желка Генова

Проф. Желка Генова е преподавател по дисциплините „Организационно поведение“ и „Управление на човешките ресурси“.

Тя е автор на учебниците „Въведение в социологията“ (1999), „Социология“ (2009), „Социология за студенти по социални и стопански науки, администрация и управление“ (2009), „Организационно поведение“ (2006) и на над 40 научни публикации. Член е на редакционната колегия за научни трудове на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.

Проф. Желка Генова е участвала като ръководител и член на изследователски екип в четиринадесет университетски, национални и международни проекти, сред които „Трудови пазари и системи на заетост“ (1998 – 2000), „България – европейска граница срещу корупцията“ (2007), „Социокултурни детерминанти на българското предприемачество“ (2009 - 2012), „Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия в европейски контекст“ (2009 - 2012).

Завършила е  Висшия икономически институт (сега УНСС), специалност „Политическа икономия“, специализация „Социология“. Защитилa е докторат в Държавния университет в Санкт Петербург (1973). Доцент по „Социология на организациите и управлението“ (1980) и по „Социология на икономиката“ (1995),  професор по „Администрация и управление - социално управление“ (2011).