1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д-р Снежана Найденова

Филиал София


Проф. д-р Снежана Найденова е преподавател по дисциплините: „Макроикономика и микроикономика“, „Икономически теории“, „Външноикономическа политика“.

Автор на редица учебници, учебни помагала и над 120 научни публикации в български и чуждестранни списания, 8 от които монографии.

Членува в Съюза на икономистите и Съюза на учените в България.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на микро- и макроикономиката и икономическите теории. За периода 2001-2015 г. е участвала в 4 национални и международни научни проекта.

Проф. Снежана Найденова е завършила специалност „Финанси и кредит, банково дело“ в Стопанската академия в Свищов и е защитила докторска степен през 1975 г.. През 1979 г.  е избрана за доцент по икономика, а през 2004 г. - за професор. Има 6 специализации в областта на политическата икономия, микро- и макроикономиката.

Владее  руски, френски и италиански език.