проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

Филиал София

 

Професор д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков е преподавател по дисциплините: „Европейска икономическа и социална политика“, „Техники за разрешаване на конфликти“, „Модели за изграждане на международни бизнес екипи“ и „Управление на иновациите и промяната”.

Той е автор на три учебника и има над 150 научни публикации.

За периода 2000-2015 г.  е участвал като ръководител, национален координатор или ключов експерт в над 10 международни и национални изследователски и други проекти, вкл. и в трансфер на академични програми в рамките на ЕС. Бил е в екипите на международни експертни мисии за обмен на опит и добри практики в европейски страни, САЩ, Азия, Латинска Америка.  Активен участник е в международни научни форуми в областта на икономиката и социологията.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на икономическата социология,  сравнителната икономика, трудовите пазари, икономическото неравенство, управление на конфликтите, икономика и социология на миграциите, политика на доходите.

Членува в Съюза на учените в България, Българската  социологическа асоциация, Съюза на икономистите в България, Съюза на българските журналисти.

Проф. Д-р Кръстьо Петков е завършил специалност "Политическа икономия" във ВИИ "Карл Маркс“ и е специализирал социология в САЩ, Великобритания и Холандия.

Преподавал е в редица чуждестранни университети като гостуващ лектор. През 1981 г. е избран за доцент по социология на труда във ВИИ "Карл Маркс", а през 1988 г. - за професор по социология на труда в СУ "Кл. Охридски". Бил е научен ръководител на 10 докторанти.

Владее английски и руски език, ползва сърбохърватски език.