1. Начало
 2. Проекти

Проекти

От 2002 г. към Европейското висше училище по икономика и мениджмънт функционира и специализиран отдел „Проекти“. В него работят и взимат участие експерти и научни колективи, формирани съобразно професионалната си квалификация, научната специалност и научните интереси на участниците, както и предвид специфичните изисквания на финансиращите структури.

 

Целите и задачите на сътрудниците в тази структура са:

 • осигуряване на информация за финансиращи програми и конкурси за участие с проекти;
 • регулярно информиране на академичната общност за възможностите за участие в национални и международни проекти и научни форуми;
 • разработване на предложения за участие в проекти и на проектна документация;
 • поддържане на контакти с партньорски организации;
 • подпомагане на организацията за изпълнение на одобрени участия в проекти;
 • подпомагане разработването на проекти, финансирани от различни програми на Европейския съюз;
 • предоставяне на актуална информация на служителите на ЕВУИМ за възможните проекти;
 • подпомагане мобилността на преподавателите на висшето училище в други университети по Секторна Програма „Еразъм+“;
 • предоставяне на съвети, идеи, консултации и препоръки към служителите на ЕВУИМ за възможното им участие в проекти;
 • активно търсене на възможности, обработване и разпространяване на информация за участие в международни проекти и програми, както и своевременно информиране на академичната общност и всички структури на ЕВУИМ за тях;
 • консултиране на екипите, подготвящи нови проекти за кандидатстване относно необходимите административни документи от страна на висшето училище и координиране на подаването на документите със съответните екипи;
 • информиране на екипите и експертите за резултатите от срещи и преговори за международното участие на университетско ниво, свързано с международни проекти и програми;
 • участие в изграждането и поддържането на мрежа от потенциални партньори за включване на ЕВУИМ в международни проекти и програми;
 • участие в реализирането на дейностите по одобрени проекти - организиране на обучения, семинари, конференции, издателска и печатна дейност и т.н.
 • организиране на изготвянето и подписването на договори и споразумения, свързани с международни проекти и програми;
 • организиране и поддържане на документация и архив на реализираните национални и международни проекти и програми.

 

Отдел „Проекти“ организира научни форуми, пряко насочени към практиката, конференции и кръгли маси, както и организира и провежда публични лекции на икономическа тематика.

 

От създаването си до днес отделът има успешно реализирани над 20 проекта по различни национални и европейски програми, сред които Програма ФАР, Агенция по заетостта към МТСП, Световната банка, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Фонд „Научни изследвания“, Програма Tempus и други.