Проект по „Студентски стипендии - фаза 1”

Европейски стипендии

 

 

Уважаеми студенти,

От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1”. Студентите трябва да генерират формуляри за кандидатстване на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 14 май 2017 г. и да ги подадат в отдел „Студенти и специализанти“ до 17 май 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 05 юни 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

 

Всеки, който е участвал в:

Научно – практическа конференция  „Социално предприемачество – перспективи и приоритети“

 • „Възможности и подходи за стимулиране на социалното предприемачество“
 • „Социална икономика и местно развитие“
 • „Подходи за измерване на социалното въздействие в областта на социалното предприемачество. Международен опит“
 • „Умения за бизнес консултанти в областта на социалното предприемачество /Проект SESBA/“
 • „Кооперативната концепция през призмата на социалните аспекти на прехода“
 • „Форми за организиране на социални предприятия в условията на Република България“

 Дискусия: Нужна ли е данъчна реформа в Република България?

 • Има ли недостиг на данъчни приходи в България?
 • Има ли нужда от промяна на структурата на бюджетните приходи и разходи?
 • Необходима ли е промяна в общото данъчно съотношение (сумата на данъците и социално осигурителните вноски към БВП)?
 • Повече или по-малко участие на държавата е добре за икономическото и социалното развитие?
 • Необходимо ли е да се замени плоският (пропорционалният) данък с прогресивен?
 • Трябва ли да се промени съотношението между преки и косвени данъци?
 • Защо не се въвежда семейното подоходно облагане?

може да кандидатства за стипендиите за специални постижения със служебна бележка издадена от висшето училище и разработка на една от посочените теми.

 

ВАЖНО! Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър. Ако студентът желае да кандидатства за повече от една стипендия за специални постижения, попълва отделен формуляр за всяка една. Системата позволява попълването на до 3 (три) формуляра за стипендия за специални постижения.

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с която се правят изменения в проект „Студентски стипендии – фаза 1“ се увеличават размерите на предоставяните стипендии за специални постижения от 200 на 300 лв. еднократно.

 

Условията за кандидатстване и предоставяне на стипендии можете да намерите в секцията „Условия”, а указания за подаване на формуляри стъпка по стъпка - в секцията „Кандидатстване”.

Успех!

1304.2017
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •