1. Начало
 2. Проекти
 3. Проект „Студентски стипендии - фаза 1“
 4. Правила за предоставяне на стипендии

Правила за предоставяне на стипендии

проект Студентски стипендии – фаза 1
 
ПРАВИЛА
НА ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ФАЗА 1“
 1. Тези правила определят условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР.
 2. Правилата са утвърдени със Заповед ро2/052/12.04.2017 г. на Ректора на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт.
 3. Стипендии за специални постижения могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.
 4. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.
 5. Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. и се предоставя на конкурсен принцип при условия и по ред, определени в настоящите правила.
 6. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на ЕВУИМ.
 7. Висшето училище не въвежда критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
 8. Стипендиите за специални постижения се разпределят от МОН за всеки учебен семестър по висши училища, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение за съответния семестър на текущата учебна година, като от тях се приспада броят на студентите в първи семестър, които нямат право да кандидатстват.
 9. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.
 10. Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, могат да бъдат само от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения. Кандидатстването за повече от една стипендия за специални постижения се извършва с попълване на съответния брой такива формуляри.
 11. При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват. Доказателство може да бъде копие от самата разработка или служебна бележка, издадена от ЕВУИМ или документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др.
 12. Когато документът по предходната точка е издаден от ВУ, в което се обучава студентът, той не може да бъде издаден въз основа на разработка или дейност, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина/предмет или е предпоставка за завършване на даден курс (курсова работа) или обучението на студента в дадена образователно-квалификационна степен (дипломна работа).
 13. На всички студенти, които желаят да участват в проекта за класиране за стипендии за специални постижения, се издава служебна бележка от отдел „Студенти и специализанти“, удостоверяваща семестриалния успех на кандидата и служебна бележка за участие в проекта, заверена от ръководителя на съответната катедра на ВУ. След получаването на двата документа, студентът извършва регистрация в електронния портал на проекта. В отдел „Студенти и специализанти“ студентът представя попълнения и разпечатан формуляр за кандидатстване, копие на разработката си и копие на документа от научната организация или висшето училище, удостоверяващ участието и представянето на студента в съответната дейност.
 14. Студентите могат да кандидатстват за повече от една стипендия за специални постижения на семестър (до три), ако имат повече от една разработка или дейност, утвърдена от ЕВУИМ.
 15. Студентите от всички курсове се класират за стипендии за специални постижения по низходящ ред на успеха им от предходния семестър на обучение. Всички студенти с равен минимален бал се класират за стипендии.