1. Начало
  2. Проекти
  3. Проект „Студентски стипендии - фаза 1“

Обща информация

Проект Студентски стипендии - фаза 1
  
Обща информация за проекта

Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.
Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.

Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища.

Видове стипендии

В рамките на проекта ще бъдат предоставяни два вида стипендии:

  1. Стипендии за стимулиране на обучението в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“ , ще могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в приложение 2 към Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления (обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.2016 г.). Целта на тези стипендии е да се стимулира обучение на специалисти, за които има сериозен и дългосрочен дефицит на кадри в страната.
  2. Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“ , ще могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления , които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Целта на тези стипендии е да стимулират студентите да развиват своя практически и творчески потенциал извън задължително изискващото се от тях съгласно учебните планове за тяхната специалност.

По Компонент "Стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области" ще бъдат предоставени 121 200 месечни стипендии по 150 лв. за студентите в редовна форма на обучение, обучаващи се в приоритетни професионални направления.

По Компонент "Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта" ще бъдат отпуснати 21 200 еднократни семестриални стипендии по 300 лв. на студенти в редовна форма на обучение, обучаващи се в специалности от всички професионални направления.

Общият бюджет на проекта е 26 000 000 лв.

Стипендиите, отпускани по линия на проекта, ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават стипендии и награди, финансирани със средства от държавния бюджет. В този смисъл проектът не дублира, а допълва и подобрява съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии, награди и помощи на студентите.

Общи цели на проекта

По отношение на потребността от разширяване на обхвата на образователната услуга, посредством възможностите на оперативната програма, се цели системата от студентски стипендии да получи допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно и насочено към приоритетните области на икономиката.

По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, чрез система от стипендии се цели стимулиране на обучението в области от висшето образование, определени като приоритетни за страната.

Специфични цели на проекта
  • Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от Европейския социален фонд.
  • Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
  • Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
  • Създаване на условия за повишаване привлекателността на специалности, по които се усеща дефицит на пазара на труда.
Условия и ред за получаване на стипендиите

Стипендии за успех ще се получават само от студентите в приоритетните професионални направления единствено въз основа на успеха от обучението.

Студентите от всички професионални направления ще могат да получават стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Конкретните условия и ред за предоставяне на стипендии по проекта са определени в утвърдена от министъра на образованието и науката Инструкция. Тя съдържа детайлни правила за кандидатстване (изисквания към студентите, начин на подаване на документите, потвърждаване от висшите училища и т.н.), правилата за класиране, начинът за изплащане на стипендиите и отчитане на средствата и др.

Пълният текст на Инструкцията е публикуван в секцията „Условия”.

Имайки предвид спецификата на обучение във всяко висше училище, допълнителните условия за представяне на стипендии за постижения в науката ще се определят самостоятелно от съответното висше училище.

Допустима целева група

Допустима целева група са само студенти с минимален среден успех от предходните два семестъра (за стипендии за стимулиране на обучение в приоритетни за икономиката области) и за предходния един семестър (за стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта) - Добър (4,00).

Кандидатстване

Студентите кандидатстват чрез специално създаден за проекта софтуер чрез интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg. В секцията „Онлайн кандидатстване” може да бъде намерена „стъпка по стъпка” детайлна информация за процеса на кандидатстване.

Устойчиво развитие

Проектът насърчава социалното включване и сближаване. Достъп до стипендии имат всички социални групи, като не се извършва дискриминация по социален признак. Проектът насърчава проспериращата, основана на знанието и конкурентна икономика. Предоставянето на студентски стипендии ще направи висшето образование по-привлекателно, ще насърчи студентите към по-качествена подготовка и активно участие в образователния процес.

Равни възможности и недопускане на дискриминация

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности. Висшите училища създават условия за всички студенти, включително тези в неравностойно положение, да се състезават при еднакви условия. Проектът създава условия за превенция на дискриминация. Проектът третира еднакво студентите от малцинствени групи, мигрантите и лица в неравностойно положение.

Равенство между половете и превенция срещу дискриминация

Проектът прилага принципа за равенство между половете. Няма квоти при разпределянето на стипендиите между мъжете и жените.

Добавена стойност

Студентите са стимулирани да се развиват в професии, произвеждащи високотехнологични продукти – инвестиция в икономика, основана на знанието.

Настоящият проект е първа фаза по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне: BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008-2010 г., BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди" 2010-2012 г. и BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии" 2012-2015 г., изпълнявани по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.