1. Начало
 2. Проекти
 3. Проект „Студентски практики - фаза 2“

Проект „Студентски практики - фаза 2“

проект Студентски практики - фаза II 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

 финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Уважаеми студенти,

 

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт стартира проектът „Студентски практики - фаза II“ на Министерството на образованието и науката.

Цели на проекта:

 • да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
 • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
 • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
 • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
 • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Всички участници в проекта спазват Указанията до ректорите за планиране, изпълнение и отчитане на дейности по проекта и определяне реда за организиране и провеждане практическите обучения на студентите в проект „Студентски практики - Фаза 2” на МОН, и Ръководство за работа с информационната система на проекта

https://praktiki.mon.bg/arti/

Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) се извършва от студенти, обучаващи организации, ментори на платформата на проекта. https://praktiki.mon.bg/

Практиките ще се осъществяват при спазване на противоепидемичните мерки, въведени във връзка с епидемията от COVID – 19 на територията на Република България.

 

Студентски практики - фаза I

Кой може да участва

В проекта могат да се включат всички студенти на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в редовна и задочна форма на обучение от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които до този момент не са участвали в програмата.

 

 
Лица за контакти по проект „Студентски практики – фаза II“:
 • Гл.ас. д-р Анастас Бадев – водещ функционален експерт - badev@ehsem.org
 • Гл.ас. д-р Антония Лазарова – функционален експерт - lazarova@ehsem.org
 • Иван Линков – технически изпълнител - linkov@ehsem.org
 • Веселина Пулевска - експерт финансово-счетоводно обслужване, pulevska@ehsem.org

 

---------------- www.eufunds.bg ----------------

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.