1. Начало
  2. Проекти
  3. Проект „Студентски практики - фаза 1“

Обща информация

проект Студентски практики - фаза I 

 

Уважаеми студенти,

от 10.09.2016 г., стартира проектът „Студентски практики - фаза I“ на Министерството на образованието и науката.

 

За проекта

Практическото обучение по проекта е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно предварително изготвена програма.

Практическото обучение е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен (ОКС) практика. Обучението се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.

Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви, публикувани от обучаваща организация.

След приключването на практиката, студентът получава удостоверение и стипендия в размер на 480 лв.

 

Студентски практики - фаза I

Кой може да участва

В проекта могат да се включат всички студенти на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в редовна и задочна форма на обучение от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.

 

Начин на регистрация

Допълнителна информация за проекта може да откриете на следния адрес http://praktiki.mon.bg/sp.

Адресът за регистрация е http://praktiki.mon.bg/sp/registration/students

След като попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще имате възможност да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате.

След 10.10.2016 са предвидени информационни срещи със студентите, на които те ще получат допълнителни указания както и подпомагане при регистрацията им в системата, търсене и избор на обучаваща организация, избягване на често допускани грешки при кандидатстването.

 

Лица за контакти по проект „Студентски практики – фаза I“:
  • доц. д-р Иван Соколов - водещ функционален експерт, тел. 0889/005 000, sokolov@ehsem.org
  • Асен Попов - функционален експерт, тел. 0895/441 812, popov@ehsem.org
  • Ганка Пенчева - технически изпълнител, тел. 0895/441 813, pencheva@ehsem.org
  • Иван Божилов - технически изпълнител, тел. 0893/556 860, bozhilov@ehsem.org
  • Веселина Пулевска - експерт финансово-счетоводно обслужване, тел. 0895/441 855, pulevska@ehsem.org

 

---------------- www.eufunds.bg ----------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.