1. Начало
 2. Проекти
 3. Приключили проекти

Приключили проекти

 1. BG051PO001-3.1.08-0026 Системата за управление в Европейския колеж - високо качество и отговорност
  Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и се реализира в периода 2013-2014 г.
  Бюджет на проекта: 234 830 евро.
  Проект „Системата за управление в Европейския колеж - високо качество и отговорност“ цели усъвършенстване на действащата в Европейския колеж система за управление на качеството чрез обогатяване на критериите, методите и процедурите за повишаване на качеството на присъщите дейности на висшето училище и на резултатите от тях.
  Основните изпълнени проектни задачи, насочени към модернизация и подобряване на качеството на услугите в системата на Европейски колеж в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието са:
  - обобщаване и анализ на добри практики на висши училища от страната и чужбина по отношение на използваните от тях критерии за оценка на качеството на студентския, преподавателския и изследователски труд, както и на механизмите за обратна връзка с основните стейкхолдери на пазара на труда, имащи отношение към образователния им продукт;
  - разработване и утвърждаване на допълнителни критерии за оценка на качеството на студентския, преподавателския и научно-изследователския труд и на механизми за обратна връзка с пазара на труда;
  - актуализиране на действащата система за управление на качеството на Европейски колеж и апробиране на основните проектни продукти;
  - обучение и подпомагане на целевите групи при работа с основните проектни продукти.
 2. Европейски интеграция и трудови правоотношения – EIGER
  Проектът е по Програма TEMPUS и е реализиран в периода 2013-2015 г. в партньорство с Кавказкия университет, Грузинския Американски университет, Тбилиския държавен университет, Брюкселския Свободен Университет, Университета в Магдебург.
  Бюджет на проекта: 920 000 евро.
  Основната цел на проекта е да допринесе за модернизирането на системата на висшето образование в Грузия с въвеждането на 2-годишна магистърска програма по “Европейска интеграция и трудови отношения”.
  През 2014 г. магистърската програма, разработена под методическото ръководство на специалистите от трите страни, членки на ЕС, получи държавна акредитация в Американския университет, Държавния университет и Кавказкия университет в столицата на Грузия, Тбилиси.
 3. Проект „Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
  Проектът се реализира в периода 2012-2015 г., като висшето училище е партньор на Министерството на образованието и науката.
  Бюджет на проекта (разходван от ЕВУИМ): 207 956 евро.
  Като крайни бенефициенти по проекта бяха обхванати 515 студента от висшето училище. Целите на проекта са:
  - да се подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  - да се улесни прехода от образователните институции към работното място и се повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  - да се подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  - да се увеличат стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  - да се стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  - да се осигурят предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  - да се подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
  Очаква се през 2016 г. да стартира и Фаза I на проекта, като продължение на доусъвършенстване на предходния проект.
 4. Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в Южен централен район за интеграция на граждани от трети страни”
  Проектът е финансиран от Европейския интеграционен фонд и е реализиран през 2012 г.
  Бюджет на проекта: 36 000 евро.
  Основната цел на проекта е в синхрон с целта на ЕИФ да подпомага усилията на държавите-членки за предоставяне на възможност на граждани на трети държави от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да изпълнят условията за пребиваване и да улеснява тяхната интеграция в европейските общества. ЕИФ е насочен основно към дейности, свързани с интеграцията на граждани на трети държави, пребиваващи продължително на територията на държави членки на ЕС.
 5. Социокултурни детерминанти на българското предприемачество, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  Проектът стартира през 2010 г., продължава до 2014 г. и е реализиран в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“, Стратеджайс Консултинг ЕООД и Университетска фондация – Пловдив.
  Бюджет на проекта: 296 530 евро.
  Целта на проекта е да се разработи теоретичен модел и проведе комплексно емпирично изследване на проблема за историческата, социокултурната и ценностната обусловеност на активността и поведението на българския предприемач и предприемаческото съсловие в България.
  В каква историческа традиция и в каква социална среда се формира и изгражда съвременния български предприемач?
  Какви са специфичните характеристики и личностни черти на успяващия предприемач?
  Как се изгражда той като професионалист и като значима социална фигура?
  Какви ценности споделя и каква мотиви движат развитието му?
  Тези въпроси са само малка част от изследваните проблеми в проекта.
  Целта на изследването е да разкрие комплекса от условия, фактори и механизми, съществуващи в (или не достигащи на) съвременното българско общество, които влияят върху поведението на българския предприемач и предприемаческата общност. Липсата на достатъчен научен и практически опит в нашата страна придава на проекта значителен иновативен потенциал.
 6. Синергия и конкурентоспособност на българските предприятия в европейски контекст, финансиран от Фонд „Научни изследвания“
  Проектът стартира през 2010 г., продължава до 2014 г. и е реализиран в партньорство с Института за икономически изследвания на БАН и ПУ „Паисий Хилендарски“.
  Бюджет на проекта: 278 650 евро.
  Целта на проекта е да се разработят и предложат модели на синергия, като предпоставка за постигане на по-добър общ резултат и по-висока конкурентоспособност. Разработването на адекватни за условията на българския бизнес модели на синергия, като основен очакван резултат, е заложено да се реализира чрез последователното прилагане на подходи и методи за:
  - концептуализация на проблема на базата на фундаментални идеи и теоретични обобщения на ефекти от практическо прилагане на инвестиционен, операционен, търговски и други модели на синергия;
  - идентификация на проблеми в организацията и управлението на междуфирмени и междуотраслови синергични дейности (чрез наблюдение, изучаване на случаи, фокус-групи и др.);
  - разработване модели на синергия, подходящи за условията на българските предприятия, съобразени с европейския контекст;
  - пилотно прилагане в отделни компании на конкретен синергичен модел;
  - разработване на инструментариум (правен, организационен, технологичен, икономически) за стимулиране на сливания между предприятия за постигане на синергичен ефект. като предпоставка за конкурентоспособност.
 7. BG051PO001-4.2-02 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Проект „Студентски стипендии (за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати)”
  Проектът стартира през 2009 г. и е за срок от 24 месеца и обхваща всички студенти в редовна форма на обучение. Поради добрите резултати, след приключването му са реализирани още два етапа като продължение на първия проект – до 2015 г. включително. Висшето училище е партньор на Министерството на образованието и науката.
  Бюджет на проекта (разходван от ЕВУИМ): 730 050 лв.
  До момента се изплатени над 1600 стипендии на студенти от ЕВУИМ. Общата цел на проекта е гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.
  Специфичните цели на проекта са:
  - Допълване на съществуващата в България система за предоставяне на студентски стипендии, награди и кредити с използването на финансиране от ЕСФ.
  - Надграждане на успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” 2008 - 2010 г. и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди” 2010 - 2012 г.
  - Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.
  - Създаване на условия за намаляване на съществуващите диспропорции между актуалните потребности на трудовия пазар и профила на обучение във висшите училища.
  През 2016 г. се очаква проектът да бъде подновен – Фаза III.
 8. BG051PO001/07/3.3-01 Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. „Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ”
  Проектът се реализира в периода 2008-2009 г. в партньорство с Община Пловдив.
  Бюджет на проекта: 31 889 евро.
  Цели на проекта: Укрепване на връзките между ВУЗ, готвещи специалисти по публична администрация, и местните власти – в ролята им на бъдещ техен работодател. Издигане нивото на редовното обучение по специалността Публична администрация и Бизнес администрация в съответствие с потребностите на пазара на труда за завършващите професионални бакалаври. Предоставяне на качествена подготовка в реални работни условия на професионалните бакалаври – редовно обучение по Публична администрация и Бизнес администрация в ЕКИУ. Усъвършенстване и популяризиране сред студентите по Публична администрация и Бизнес администрация на дейността на Центъра за кариерно развитие към ЕКИУ.
  В проекта взимат участие 80 стажанта от висшето училище.
 9. GCD/2008/BG/01 Европа Директно (EuropeDirect) - офис Пловдив
  Проектът се реализира от март 2008 г. в продължение на една година и е в партньорство с Община Пловдив.
  Бюджет на проекта: 49 294 евро.
  Основната цел на проекта е да допринесе за разпространяването на информация за политиките на ЕС и неговите програми в Пловдив и региона. Специфичните цели на проекта са:
  - Да се изгради и интегрира в регионалната общност на Пловдив устойчива структура на информационните служби към информационната мрежа Europe Direct, която да подкрепи местната общественост и гражданите.
  - Гражданите на Пловдив и региона да получават информация, съвет, помощ и отговор на въпроси, относно институциите, законодателството, политиките и програмите и възможностите за финансиране от ЕС.
  - Активно да се насърчава местния и регионален дебат за ЕС и политиките му.
  - Да позволи на европейските институции да подобрят разпространяването на информация, съобразена с местните на Пловдив и региона нужди.
  - Да даде възможност на гражданите от Пловдив и региона да изпращат обратна информация до институциите на ЕС под формата на мнения, въпроси или предложения.
  - Да подкрепи усилията на Европейската комисия и подобри разпространението на точна информация, съобразена с местните нужди.
 10. BG 2004/016-711.11.01-2.012 – Програма ФАР – Развитие на човешките ресурси на МТСП „Предприемачеството сред младите жени – за проспериращ и динамичен Пловдив”
  Проектът се реализира в периода 2007-2008 г. в сътрудничество със Сдружение за Пловдив.
  Бюджетът на проекта е 30 915 евро.
  Целите на проекта са: развитие на предприемачеството сред безработните млади жени, завършили средно образование в отговор на нуждите на трудовия пазар в Пловдив; адекватно обучение, мотивация и подкрепа на бизнес планове на поне 30 млади жени от Пловдив.
  Дейности по проекта са: създаване на програма и курс на обучение, стартиране на онлайн бизнес инкубатор, бизнес съвети и консултации за бенефициентите, популяризиране и осъществяване на контакти от типа бизнес-бизнес.
 11. „Планиране на местното икономическо развитие на община Хисаря” по Програма Активни услуги на пазара на труда (Агенция по заетостта на МТСП)
  Проектът е реализиран през 2006 г. в рамките на 6 месеца.
  Бюджет на проекта: 24 930 евро.
  Проектът цели обогатяването и развитието на дългосрочната стратегия на общината.
  Дейностите по проекта са:
  - Разработване на актуален местен ситуационен анализ.
  - Издигане на местния планов капацитет.
  - SWOT анализ на общината с оглед на средносрочния й растеж.
  - Разработване и съгласуване на стратегически насоки за икономическо развитие на общината.
  - Разработване на краткосрочна оперативна програма за реализиране на стратегическите насоки за икономическо развитие.
  - Разработване и съгласуване на комуникационен план.
  - Публично обсъждане и утвърждаване на разработения в рамките на Услугата програмен пакет.
 12. BG 2004/016-711.01.02 – програма ФАР – Деинституционализация чрез предоставяне на обществени социални грижи за лица от рискови групи „Модел за палиативни грижи”
  Проектът се реализира в периода 2006-2008 г. Водеща организация е Специализирана болница за рехабилитация „Здраве”, Банкя, а висшето училище е партньор по проекта.
  Бюджет: 133 588 евро.
  Целеви групи: Хора, нуждаещи се от палиативни грижи и техните семейства и професионалисти, осигуряващи палиативни грижи.
  Общата цел на проекта е да разработи модел за полагане на палиативни грижи, да реализира модела посредством напълно функциониращ хоспис и да разпространи методите и ценностите на палиативните грижи до клиничните специалисти и по-широката публика.
 13. BG 2004/016-711.01.01-lot 1-007 – Програма ФАР – Развитие на гражданското общество „България – европейска граница срещу корупцията”
  Проектът е реализиран през 2006 г. в партньорство с Международния образователен консултативен център.
  Бюджет на проекта: 42 230 евро.
  Цели на проекта:
  - да се подобри прозрачността и превенцията срещу корупцията на територията на България в публичния сектор;
  - да се създаде „Анти-корупционна коалиция” (АКК), активно да се промотират постиженията срещу корупцията;
  - развитие на модел на обучение „Превенция и борба с корупцията в публичния сектор”.
  Бенефициенти по проекта са: НПО на територията на страната, които работят по проблемите на корупцията, студенти и преподаватели от университетите от България по специалност Публична администрация.
 14. CSDP 2003 – lot 2.1 – 028 – Програма ФАР Развитие на гражданското общество – „Европейско училище за неправителствени организации и кметове”
  Проектът е реализиран през 2006 г. съвместно с Университетска фондация – Пловдив.
  Бюджетът на проекта е 25 555 евро.
  Главната цел на проекта е да се организира „Европейско училище за НПО и кметове” в Пловдив и този начин да се повишат знанията, популярността и разбирането на НПО и местната администрация в пловдивски регион за евроинтеграционните процеси. Предложените дейности се фокусират върху подобряването на ангажираността на НПО и местната администрация в процеса на регионалната интеграция в контекста на присъединяването на страната към ЕС.
  Таргет групата е от представители на НПО и мениджмънта на общините в региона, но също така и от местната администрация и от гражданите в региона. Проектът представя изграждане на мрежа сред евроинтеграционните отдели на общините и в организациите, работещи в неправителствения сектор, чрез подготовката на местните кметове и представителите на НПО по въпросите на европейската интеграция и управлението на предприсъединителните фондове.
 15. CSDP 2002 – lot 2 – 032 – Програма ФАР Развитие на гражданското общество – „Създаване на местен капацитет при трайно маргинализирани социални групи в управлението на проекти и предоставяне на консултантски услуги”
  Проектът е реализиран в периода 2004-2005 г. в партньорство с Университетска фондация – Пловдив и Международен образователен консултативен център.
  Бюджет на проекта: 53 950 евро.
  Проектът представя цялостна програма за интеграция на безработни жени с цел икономическата и социалната им интеграция, чрез повишаване на информираността им и подобряване на знанията и уменията им да представят предложения за проекти, да подготвят пакети документи за кандидатстване по донорски програми и др.
  Общата цел на проекта е чрез повишаване информираността и уменията да се разширят възможностите за интеграция на уязвими социални групи в социалния и икономически живот. Конкретните цели са:
  - да се намали влиянието на структурната безработица в Южен Централен регион, чрез обучение и консултации и разширяване на местния капацитет на уязвими групи;
  - да се подпомогне социалната и икономическа интеграция на 50 дългосрочно безработни жени.
 16. BG 0102.06-02.071 – Програма ФАР Социална интеграция – „За равен старт на инвалидите в бизнеса”
  Проектът стартира през 2003 г. с продължителност 1 година в партньорство със Съюза на инвалидите в България.
  Бюджет: 34 168 евро.
  Цели на проекта са организирането на курсове по предприемачество за инвалиди от Пловдив и формирането на благоприятна обществена среда за развитие на частния бизнес на хора с увреждания в града и региона.
  Целевите групи са безработните инвалиди със средно и висше образование от Пловдив, желаещи да бъдат самозаети и предприемачите-инвалиди от Пловдив, нуждаещи се от бизнес консултации и бизнес контакти за развитие на стопанската си дейност.
  Сред основните дейности са обучението в предприемачество; промоциите и бизнес контактите с работодателски, браншови, рекламни, медийни институции в Пловдив и региона; запознаването със съществуващите програми за банково, бюджетно и външно финансиране на дребния бизнес; бизнес консултациите и бизнес услугите за еднолични търговци, семейни фирми и кооперации на инвалиди; създаването на положителна нагласа в предприемаческите и потребителски среди в региона към бизнеса на инвалиди.
 17. BG 0102.06-02.067 – Програма ФАР Социална интеграция – „Нови бизнес перспективи в младата община”
  Проектът стартира през 2003 г. с продължителност 1 г. с партньор Община Куклен.
  Бюджет: 34 378 евро.
  Целите на проекта са: организиране на курсове по предприемачество; формиране на благоприятна среда за развитие на бизнеса в общината.
  Целевите групи са: безработни турци със средно и висше образование от община Куклен, желаещи да бъдат самозаети; предприемачи-турци от общината, нуждаещи се от бизнес-консултации и бизнес-контакти за развитие на стопанската си дейност; жители на общината от турски произход, желаещи да работят в местната администрация по проекти и програми на ЕС, имащи отношение към заетостта и социалната интеграция.
  Основните дейности са:
  - обучение в предприемачество;
  - обучение по управление на инвестиционни проекти, финансирани от ЕС;
  - включване в подходящи промоционни прояви на работодателски, браншови, рекламни, медийни институции в град Пловдив;
  - запознаване с възможностите на съществуващите програми за банково или бюджетно финансиране на дребния бизнес;
  - бизнес консултации и бизнес услуги за членове на целевата група.
 18. Международен панаир на образованието
  Девизът – "Знанието ражда победители – бъди един от тях!", е предизвикателство към участниците в Международния панаир на образованието. Това са както държавни, така и частни образователни институции от цялата страна и чужбина. На форума, своеобразен Дом на знанието, участват и специализирани къщи, свързани с обучението и живота на младите хора; издателски фирми; организатори на международни туристически, културни и трудови прояви на учащите се; дизайнери на детска и младежка мода; доставчици на интернет услуги; агенции за международна академична мобилност.
  Международният панаир на образованието е с широк спектър – от детската градина до университета. Изложителите предлагат от учебните помагала до униформите, от класическия учебник до виртуалния - в Интернет.
  На кръгли маси и дискусии се обсъждат проблеми от цялостния образователен цикъл. Отделните образователни институции представят своите идеи и позиции; да популяризират своето ноу-хау. На Международния панаир на образованието посетителите могат да се срещнат с представители на различни учебни заведения, да получат подробна информация за формите и начините на обучение, за да направят правилния избор.