Условия за прием

 

За прием на граждани на РБ и на други страни-членки на ЕС за обучение в бакалавърски и в магистърски програми на ЕВУИМ - като първокурсници - от 2018/2019 академична година включително.

 

1. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ:

ЕВУИМ (ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ПЛОВДИВ), създадено с Решение на Народното събрание на 18.09.2001 г., преобразувано с Решение на Народното събрание от 26.05.2015 г. и с валидна институционална акредитация на АС на НАОА от 2017 г. (за четиригодишен период), наричано по-нататък  „Страна по Чл.1. от договора“ (накратко - „Страната по Чл.1.“ или – една от „Страните“).

2. СТУДЕНТ В ЕВУИМ:

Всяко физическо лице, с гражданство на РБ или на друга страна-членка на ЕС - с валидна в България диплома за завършена предходна (средна, респективно - висша бакалавърска или „пълна магистърска“) ОКС, отговарящо на изискванията на ЗВО, официално кандидатствало по съответния ред да се обучава в ЕВУИМ, прието с конкурс и записано за обучение в ЕВУИМ с влязла в сила Ректорска Заповед – за целия срок, в който ползва и/или запазва правата на „действащ студент“ (по смисъла на ЗВО) в ЕВУИМ, наричано по-нататък „Страна по Чл.2. от договора“ (накратко - „Страната по Чл.2.“ или – една от „Страните“).

3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

След подписването на „Условията“ (от Страната по Чл.2.) и Ректорския Акт на записване - двете Страни ще проведат (със съвместни усилия) пълен курс на обучение в ЕВУИМ (съгласно действащия към момента на прием Учебен план на първоначално избраната при записването – и конкретизирана впоследствие – специалност) и на тази основа успешно семестриално завършилият студент ще се дипломира – срещу заплащане (и личен студентски принос) от негова страна - за обучението и дипломирането му.

4. ПРАВА НА СТУДЕНТА:

4.1. да получава (през целия курс в ЕВУИМ) качествено обучение, обективно и справедливо оценяване - по всички дисциплини, включени в Учебния план, валиден (към момента на прием) за специалността му, като периодично бива анкетиран относно оценката му за академичното качество – според текстовете в ЗВО и действащата в ЕВУИМ Система за управление на качеството и да отправя критични предложения и искания по отношение на академичното качество в ЕВУИМ, като получава справедливо и базирано на нормативната уредба на Висшето училище третиране (на тези свои заявления и критични сигнали);

4.2. да използва свободно цялата обучителна, информационна, спортна и библиотечна база на ЕВУИМ за целите на изпълнението на този договор – без допълнително заплащане за това;

4.3. да има защитен личен достъп до всички информационни ресурси и бази данни, до съответните студентски информационни и комуникационни системи на ЕВУИМ (при гарантирана защита на личните му данни), както и да използва безплатни лицензии за необходимия за целта потребителски софтуер;

4.4. да иска и да получава (при установените „условия за правоимащи“ във вътрешнонормативната уредба в ЕВУИМ) обявените стипендии, финансови преференции и облегчения в условията на плащане;

4.5. да иска и да получава (при установените „условия за правоимащи“ във вътрешнонормативната уредба и платени административни такси, валидни за съответната година) допълнителни образователни и квалификационни услуги (полагане на извънредни изпити, преразглеждане на изпитни резултати, обучение по факултативните дисциплини, специализации), както и - съдействие в студентското си научно-творческо развитие.

4.6. да получава (по предвидения в закона ред и стандарти) и в срок до 48 часа след заявяване (и след заплащане на утвърдените от Ректора - за съответната академична година - административни такси) официалните уверения и справки от ЕВУИМ (задължителни за ВУ - по нормативната уредба в страната);

4.7. да се възползва (по предвидения в закона и във вътрешнонормативната уредба на ЕВУИМ ред) от възможностите за студентска академична мобилност – вътрешна, национална и международна;

4.8. да иска и получава (в срока на обучението си) разрешение от Ректора за законово-допустими промени в студентския си статус (включително – временни прекъсвания на обучението, прехвърляния и др.);

4.9. да получи условия за дипломиране в ЕВУИМ след успешното си семестриално завършване и отписване с право на дипломиране (по реда, предвиден в нормативната и вътрешнонормативна уредба) – в организирани за целта Дипломантски сесии (поне по две - в рамките на всяка една календарна година);

4.10. да получи регистрирана по предвидения в Закона ред, държавно и международно гарантирана, Диплома за висше образование в съответната ОКС (в срок - до 100 дни след успешното си дипломиране);

4.11. при записването си в ЕВУИМ – да получи от Висшето училище Индивидуална план-сметка (неделима част от настоящия договор) за уреждане на дължимите вноски по таксите си за обучение - с отразени евентуалните „преференции при записване“ (актуализирана - при евентуални „преференции в хода на обучението“);

4.12. ако, преди записването си в ЕВУИМ, е завършил „партньорска обучителна институция на ЕВУИМ“ - да иска и да получиава (чрез Специализираната Комисия по Член 21 в ЕВУИМ) „верифициране на дисциплини (оценки и кредити) от предходно обучение“ – и да получава пропорционално редуциране на съответните си вноски по таксите за обучение по преминатите по Индивидуален план верифицирани дисциплини (номинала от 250 лв. на такава дисциплина, намален с коефициент за вече предоставени други отстъпки от тези вноски).

4.13. при предсрочно отписване от ЕВУИМ (независимо от причините) – да му бъдат възстановени (евентуални) предплатени вноски по такси за незапочнати периоди на обучение в ЕВУИМ (до реалния размер на така предплатените вноски – след приспадане на всички ползвани от студента преференции);

4.14. да иска и да получава справедливо и безпристрастно разглеждане: на свои възражения по учебни, изпитни и оценъчни казуси (на ниво - Ректор на ЕВУИМ - при спазване на определения ред и след заплащане на валидните за академичната година административни такси) и на тъжби по морално-етични казуси (на ниво - Етична комисия на ЕВУИМ - при спазване на определения ред  в Етичния кодекс на ВУ);

4.15. да иска и получава съдействие при участие в студентското самоуправление (в рамка, одобрена от АС).

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТА:

5.1. да полага усилията на добросъвестен студент за реализирането на учебния си план, валиден за специалността му към датата на приема (или към датата на възстановяване на прекъснати по някаква причина студентски права в ЕВУИМ), като - при натрупани (към официалния край на даден академичен етап) повече от 4 (четири) невзети изпита от предвидените в учебния му план, студентските му права могат да бъдат временно прекъснати (поради неуспеваемост) от академичното ръководство на ЕВУИМ – и да не се възстановяват - до академичния етап, следващ успешното полагане и на последния такъв „висящ“ изпит;

5.2. в хода на обучението си, да урежда (в срока според валидната си План-сметка) дължимите вноски за обучение (всяка от които - по 660 лв. по номинал), като при неиздължаване/непълно издължаване в този срок - може да бъде лишаван от академичното ръководство на ЕВУИМ от правото да получава (текущи и изпитни) оценки, академични заверки и кредити, а при неуреждане и на втора поредна такса – студентският му статус да бъде променян на „прекъснал“ (и да не бъде възстановяван на „действащ студент“ – до началото на академичния етап, следващ пълното уреждане на всички, неиздължени дотогава, вноски);

5.3.  да завърши семестриално, да бъде отписан с право на дипломиране и успешно (с издадена от ЕВУИМ диплома) да се дипломира: като студент в бакалавърска програма – до 7 (седем) календарни години от датата на приемането си в тази програма; като студент в магистърска програма – до 4 (четири) календарни години от датата на приемането си в тази програма - а ако тези срокове не бъдат спазени (независимо от причините) студентските му права могат да бъдат окончателно отнети от академичното ръководство на ЕВУИМ (поради неуспеваемост) и да не бъдат възстановявани - без нов акт на прием (по общия ред) в ЕВУИМ;

5.4. да спазва вътрешния ред и да опазва материалната база за обучение и спорт в ЕВУИМ - като в противен случай може да бъде санкциониран морално и/или материално от академичното ръководство (според дисциплинарните правомощия на Ректора спрямо студентите - съгласно ЗВО);

5.5. да пази и да издига общественото реноме на своето Висше училище (в личните си контакти и в медиите – като субект и/или като обект на информационния повод), както и да не допуска нарушения на академичната етика и морал - като в противен случай може да бъде санкциониран от академичното ръководство - по предложение и аргументация на Етичната комисия на ЕВУИМ (а в краен случай – да бъде и лишаван с акт на Ректора от студентски права - временно прекъсване или окончателно отнемане на статуса).

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ:

6.1. да осигури на всеки студент висококачествено обучение и обективно оценяване по всички дисциплини, включени в Учебния план, валиден (към момента на приемане) за избраната от студента специалност, като периодично предоставя възможности (и отчита) оценката на студента за това качество (според клаузите на ЗВО и действащата в ЕВУИМ СУК) и гарантира справедливо, дискретно и базирано на обявената нормативната уредба на Висшето училище третиране на критичните сигнали по СУК;

6.2. да предоставя на студента (в режим на свободно ползване) цялата информационна, спортна, обучителна и библиотечна база на ЕВУИМ – без допълнително заплащане;

6.3. да гарантира постоянен и защитен личен достъп до всички информационни ресурси и бази данни, както и до съответните информационни и комуникационни системи на ЕВУИМ (при гаранции за личните данни), както и ползване на безплатни лицензии за необходимия потребителски софтуер;

6.4. да предоставя на правоимащите студенти (при установените условия във вътрешнонормативната уредба в ЕВУИМ) обявените стипендии, финансови преференции и облекчения в условията на плащане;

6.5. да предоставя на студента (при установените условия във вътрешнонормативната уредба в ЕВУИМ) допълнителни образователни и квалификационни услуги - обучение по факултативни дисциплини и в краткосрочни квалификационни курсове, възможности за ликвидиране на невзети изпити и други);

6.6. да предостави на всеки новоприет студент Индивидуална план-сметка за уреждане на дължими вноски по академичните му такси (отразяваща евентуалните преференции при записване), като не променя едностранно План-сметката, а се ангажира - през целия курс на обучение на студента да разработва и да му предоставя (без поискване) актуализирани План-сметки, отразяващи евентуални нови преференции;

6.7. да предоставя на студентите, завършили „партньорски обучителни институции на ВУ“ възможност - да искат и да получават (чрез Специализираната Комисия по Член 21 в ЕВУИМ) „верифициране на дисциплини (оценки/кредити) от предходно обучение“, както и - пропорционална редукция на вноските им за периодите  (по индивидуален план) с такива дисциплини, равна на номинала 250 лв. по коефициента „Други преференции“;

6.8. да гарантира и предоставя по предвидения в закона ред и стандарти (и в срок - до 48 часа след заплащане на утвърдените от Ректора за съответната академична година административни такси) всички официални уверения и справки от името на ЕВУИМ (задължителни за ВУ - по нормативната уредба в РБ);

6.9. да предоставя постоянна, достоверна и пълна информация за възможностите за студентска мобилност (вътрешна, национална, международна) и да съдейства на студентите да ги използват;

6.10. да предоставя на студента възможности за законово допустими промени в студентския му статус (включително – за временни прекъсвания, прехвърляния и др.) – по условията, предвидени в ЗВО – като постоянно поддържа за целта нужната международна регистрация на Харта „Еразъм“ на ЕВУИМ;

6.11. да осигури (след успешното семестриално завършване и отписване с право на дипломиране - по реда, предвиден в нормативната и вътрешнонормативна уредба) условия за дипломиране в ЕВУИМ – в организирани за целта Дипломантски Сесии за всяка ОКС (поне по две - за всяка една календарна година);

6.12. да издаде и да регистрира по предвидения в закона ред Диплома (с Европейско дипломно приложение) на успешно дипломиралия се студент (в срок до 100 дни след датата на дипломиране), да архивира, да съхранява (и удостоверява при нужда – в предвидения от закона ред) оригиналната документация за приемането, обучението и дипломирането на студента в ЕВУИМ;

6.13. при предсрочно отписване от ЕВУИМ (независимо от причините) – да възстанови на студента евентуални предплатени от него вноски за незапочнати периоди на обучение в ЕВУИМ (в окончателния размер на тези вноски – реално платен, след приспадане на всички ползвани от студента преференции);

6.14. да осигури справедливо и безпристрастно разглеждане на студентските възражения по учебни, изпитни, оценъчни казуси (на ниво - Ректор на ЕВУИМ - при спазване на определения ред и след заплащане на валидните за академичната година административни такси) и на студентските тъжби по морално-етични казуси (чрез Етичната комисия на ЕВУИМ - и при спазване на определения ред в Етичния кодекс на ВУ);

6.15. да подпомага участието на студентите в развитието на студентското самоуправление – в рамка, очертана в одобрения от АС Правилник на Студентския съвет (и без намеси в студентската автономност).

7. ПРАВА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ:

7.1. да получава (в официално обявените в настоящите „Общи условия“ срокове) напълно платена от всеки студент текуща вноска по академичната такса (в размера, калкулиран според „Общите условия“), а при неспазване на този срок (и/или – при непълно издължаване) - да лишава студента от правото му на текущо и окончателно оценяване, от заверки на етапи на обучение, от начисляване на академични кредити (а впоследствие – и от статуса „действащ студент“ – по реда на т.5.2 по-горе);

7.2. да прилага санкциите по предходната точка също така - и при тежки нарушения от страна на конкретен студент на задълженията му на „добросъвестен обучаем“ по т.5.1. по-горе - при тежки случаи на неуспеваемост и при хронично неспазване на (валидния за дадения студент) учебен план;

7.3. при тежки нарушения на студентските задължения (по Чл..5.3), на установения вътрешен ред (по Чл.5.4), на академичната етика (по Чл.5.5) – констатирани, оценени и аргументирани по установения ред от Етичната комисия на ЕВУИМ – да лишава окончателно нарушителя от студентски права и статус;

7.4. да предприема (свободно, по собствена инициатива и без предварително съгласуване със Страната по Чл.2) - стъпки за промяна в акредитационния и в академичния статус на ЕВУИМ, както и едностранно да внася в Общите условия промени, следващи от (новоинституционализирания си) статус;

7.5. да не стартира курса на обучение по който и да е, открит за кандидатстване през 2018 г., „програмен поток“ (и - по форма на обучение), ако към обявеното начало на академичната година за тази ОКС, в потока са се записали под 10 (десет) души, като осигури и предложи възможности за старт на курса - или в другата форма на обучение (на същия „програмен поток“), или в по-големи „програмни потоци“ (в същата ОКС).

8. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Подписването от страна на приетия студент на Настоящите Общи условия се счита за „сключване на Договор за обучение с ЕВУИМ – при Общи условияи Учебен план, валидни от 2018 г. включително“.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

9.1. Действието на настоящите „Общи условия“ се прекратява: след изпълнението (в определения срок) на предмета на договора между Страните (с успешното дипломиране на студента); след предсрочното и пълно лишаване на Страната по Чл.2 от студентски статус (въз основа на законовите разпоредби и/или на разпоредби с дисциплинарен характер, изчерпателно описани в Чл.7); след официално заявената от Страната по Чл.2 воля за предсрочно прекратяване на процеса на обучението или дипломирането й в ЕВУИМ; след фактически констатираното от академичното ръководство изтичане на сроковете по Чл.5.3. и Чл.7.3; след влизането в сила на нови „Общи условия“, изрично предоговорени (и преподписани) между Страните.

9.2. Вече платени (към датата на прекратяването на действието на „Общите условия“ в хипотезите по предходния текст) административни такси (за вече получени административни услуги) и/или вноски (за вече започнали периоди на обучение) не подлежат – нито на пълно, нито на частично – възстановяване.

9.3. Текстът на настоящите „Общи условия“ е предложен от Страната по Чл.1. - като напълно идентичен с утвърдения от Ректора на ЕВУИМ образец, валиден за първокурсниците от 2018 г. - и е подписан от Страната по Чл.2. в два еднообразни оригинала – по един за всяка от Страните.