Преференции

Приетите кандидатстуденти, които имат лична препоръка (част от комплекта за кандидатстване) получават 5% намаление на таксата за обучение, за целия период на обучение. Препоръката може да бъде от преподавател запознат с академичното представяне на кандидатстудента (директор, класен ръководител, учител и др.) или от друго лице, което е запознато с неговите личностни качества (работодател, ментор и др.).

ЕВУИМ има правото да влезе във връзка с лицето дало препоръката, с цел нейното потвърждение.