Преференции при прием

Със заповед №Р02-191/13.12.2017 г. на Ректора на ЕВУИМ са утвърдени следните, преференции (отстъпки) за плащане на таксите за обучение за новоприетите студенти през 2018-2019 академична година:

  • Ранно записване (преди 01.07.2018 г.) – 5% отстъпка от таксите за цялото обучение.
  • Предплатена цяла годишна такса (не на четири пъти) – 5% от годишната такса.
  • Отличен успех от предоставената диплома за предходно образование (при среден успех над 5.50 или приравнен към шестобалната от други оценъчни системи) – 5% от таксите за цялото обучение.
  • Препоръка от представител на партньорска организация – по регламент на договор за партньорство.
  • Участие в програма „Приятели“ – 5% от платената първа вноска при записване (или предплатените такива) за кандидат-студентите.