ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

 

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА

 • студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“;
 • дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Педагогическата квалификация се придобива в два семестъра, задочна форма на обучение. Това дава възможност заниманията да се посещават извън учебното или работното време. Цена на семестър – 600 лева.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ обучението включва:

 • пет задължителните учебни дисциплини: „Педагогика“, „Психология“, „Методика на обучението“, „Приобщаващо образование“, „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“;
 • четири избираеми учебни дисциплини:
       – две от първа група - педагогически, психологически и частно дидактически;
       – две от втора група - интердисциплинарни и приложно-експериментални.
 • една факултативна дисциплина;
 • практика – хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

СЕРТИФИКАТ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ към дипломата за висше образование и придобиват право да преподават в средни училища и професионални гимназии.

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДИМСТВА

 • Закон за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7.
 • Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител, приета с ПМС № 162/1997г., и обновена с ПМС №289/2016 г.

Професионалната квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии разкрива по-широка възможност за професионална реализация на дипломираните икономисти и мениджъри.

*Обучението за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии стартира при формиране на група от минимум 10 души.

🛈ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Срок за записване – 24 април 2019 г.
Начало на заниманията – май 2019 г.

🛈   МЯСТО
            Академична база София – ул. 5006 № 2, тел: 02 073 28 77
            Академична база Пловдив – ул. „Задруга“ № 18, тел. 032 672362 и 032 693716

2603.2019
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, моля звънете на 032 678338 или пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 3. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 4. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 5. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 6. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •