ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

 

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА

 • студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“;
 • дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Педагогическата квалификация се придобива в два семестъра, задочна форма на обучение. Това дава възможност заниманията да се посещават извън учебното или работното време. Цена на семестър – 600 лева.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ обучението включва:

 • пет задължителните учебни дисциплини: „Педагогика“, „Психология“, „Методика на обучението“, „Приобщаващо образование“, „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“;
 • четири избираеми учебни дисциплини:
       – две от първа група - педагогически, психологически и частно дидактически;
       – две от втора група - интердисциплинарни и приложно-експериментални.
 • една факултативна дисциплина;
 • практика – хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

СЕРТИФИКАТ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ към дипломата за висше образование и придобиват право да преподават в средни училища и професионални гимназии.

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДИМСТВА

 • Закон за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7.
 • Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител, приета с ПМС № 162/1997г., и обновена с ПМС №289/2016 г.

Професионалната квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии разкрива по-широка възможност за професионална реализация на дипломираните икономисти и мениджъри.

*Обучението за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии стартира при формиране на група от минимум 10 души.

🛈ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Срок за записване – 24 април 2019 г.
Начало на заниманията – май 2019 г.

🛈   МЯСТО
            Академична база София – ул. 5006 № 2, тел: 02 073 28 77
            Академична база Пловдив – ул. „Задруга“ № 18, тел. 032 672362 и 032 693716

2603.2019
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 3. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 4. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 5. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 6. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •