ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

 

ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА

 • студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“;
 • дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Педагогическата квалификация се придобива в два семестъра, задочна форма на обучение. Това дава възможност заниманията да се посещават извън учебното или работното време. Цена на семестър – 600 лева.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „Учител“ обучението включва:

 • пет задължителните учебни дисциплини: „Педагогика“, „Психология“, „Методика на обучението“, „Приобщаващо образование“, „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“;
 • четири избираеми учебни дисциплини:
       – две от първа група - педагогически, психологически и частно дидактически;
       – две от втора група - интердисциплинарни и приложно-експериментални.
 • една факултативна дисциплина;
 • практика – хоспитиране, текуща педагогическа практика, стажантска практика.

СЕРТИФИКАТ И ПРАВОСПОСОБНОСТ

Завършилите получават свидетелство за професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ към дипломата за висше образование и придобиват право да преподават в средни училища и професионални гимназии.

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДИМСТВА

 • Закон за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7.
 • Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител, приета с ПМС № 162/1997г., и обновена с ПМС №289/2016 г.

Професионалната квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии разкрива по-широка възможност за професионална реализация на дипломираните икономисти и мениджъри.

*Обучението за придобиване на професионална квалификация „Учител по икономически дисциплини“ в средни училища и професионални гимназии стартира при формиране на група от минимум 10 души.

🛈ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Срок за записване – 24 април 2019 г.
Начало на заниманията – май 2019 г.

🛈   МЯСТО
            Академична база София – ул. 5006 № 2, тел: 02 073 28 77
            Академична база Пловдив – ул. „Задруга“ № 18, тел. 032 672362 и 032 693716

2603.2019
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 4. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 5. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •