• Степен: Магистър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 2 семестъра
 • ECTS: 62
 •  

За специалността

Магистърската програма Международни бизнес отношения е икономическа магистратура, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като специалисти по международни пазари, цени и ценообразуване; като ръководители на външнотърговски отдели или високопоставени служители в институции; формиращи външноикономическата политика на страната и регионите; като експерти в крупномащабни икономически проекти и др.

Повече информация:

В учебния план е включен комплекс от икономически, управленски и правни знания, усвояването на които развива и обогатява експертизата и управленския капацитет на обучаваните и осигурява конкурентно предимство в професионалната им реализация.

 

Продължителността на обучението е два семестъра.

 

Магистърска степен по Международни бизнес отношения в професионалното направление по икономика се присъжда след успешно издържан държавен изпит.

 

Завършилите обучението си в тази магистърска програма могат да се реализират като икономисти със специализация по международни икономически отношeния в транс народни биzнес проекти и бизнес организации, в структури на централната и местната администрация.

Други магистърски програми
 1. Международна бизнес администрация

  Магистърската програма Международна бизнес администрация е мениджърска програма, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като мениджъри, действащи в сферата на международните пазари, бизнеси, инвестиции, проекти, както и в ред международни бизнес организации.
 2. Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт също така е мениджърска магистратура - предназначена е за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнес управлението на фирми или на междуфирмени партньорства - включително и на международните пазари или в транснационалните и трансрегионални клъстери.
 3. Счетоводство, анализ и контрол

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности, на финансовия одит и контрол, на икономическия анализ - и да се посветят на професионална кариера в публичните финанси и банковия сектор и т.н.
 •