• Степен: Бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
 • ECTS: 240
 •  

За специалността

Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.

Повече информация:

Обучението по образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Мениджмънт в туризма предлага теоретични и практически познания в областта на управлението, администрацията и туристическия мениджмънт, сред които: управление на бизнес организациите, теоретични основи и основни принципи на икономическите, правните и поведенческите науки; маркетинг; счетоводство; финанси; предприемачество; статистика; човешки ресурси и мениджмънт в туризма, хотелиерския и ресторантьорския бизнес; туроператорска и агентска дейност; туристически дестинации; маркетинг, изследователски методи и предприемачество в туризма и видове туризъм; екскурзоводство и други. Внимание е насочено към актуалните бизнес приложения и новости в изучаваните програми. Методите на преподаване са свързвани с овладяване на основни и специфични познания с практиката чрез образуването на система за задълбочено разбиране.

 

Целта на обучението по специалността Мениджмънт в туризма е да създаде професионални и комуникативни умения с помощта на курсови работи, практически задачи, групов проект, казуси, учебна практика, като: професионално ниво на владеене на английски език, умения за делово партньорство, работа в екип и поемане на отговорност; конкурентно поведение в европейска и световна бизнес среда; практически опит в решаването на ключови проблеми в организацията и управлението на туристическия бизнес, методи за управленско решение по проблема, обработка и анализ на информация.

 

Обучението по специалността създава възможности за развитие в  областта на туризма и други стопански, управленски и административни дейности, включително предприемачество и собствен бизнес; за преминаване в следващата образователно-квалификационна степен „магистър” и за включване в студентска образователна мобилност в страната и чужбина.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •