• Степен: Проф. бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 3 години/6 семестъра
 • ECTS: 180
 •  

За специалността

Програма Мениджмънт на туристическите услуги подготвя специалисти с висше образование в туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, мениджъри в развлекателния бизнес.

Повече информация:

Успешно преминалите през курса на обучение бакалаври намират професионална реализация в уважавани национални и международни туристически и развлекателни организации. Освен като ръководен персонал, нашите випускници са отлично подготвени да създават и развиват собствен туристически и развлекателен бизнес. Не са малко и онези от тях, които градят успешна кариера в публичния сектор, като експерти в държавни, общински и обществени организации, свързани пряко с туризма. В рамките на обучението по специалността нашите студенти придобиват задълбочени теоретични знания по икономика, мениджмънт, психология, като фокусът е поставен върху спецификата на туристическата дейност в различните й форми.

Придобиването и развитието на практически професионални умения са друг изключително важен фактор за успешна кариера в сферата на туризма. Изготвянето и управлението на проекти в сферата на туризма, създаването, управлението и развитието на туристически продукти, комуникацията, приложният маркетинг, владеенето на повече от един чужд език, продажбите и рекламата са пряко свързани с постигането на видими високи резултати в развлекателния бизнес. Мениджърите на туристически услуги, завършили Европейския колеж по икономика и управление, са търсени и ценени кадри на пазара на труда. Това е резултат от постигнатия баланс между теоретичните знания и придобитите практически умения, съчетани с отлична чуждоезикова подготовка.

Дипломантите на колежа от програма Мениджмънт на туристическите услуги имат възможност да продължат обучението си в магистърски програми по професионално направление "Администрация и управление", като “Мениджмънт в туризма”, “Международен маркетинг”, “Европейска администрация”.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 4. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •