• Степен: Проф. бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 3 години/6 семестъра
 • ECTS: 180
 •  

За специалността

Програма Маркетинг подготвя специалисти с висше образование в областта на пазарните анализи, политики, изследвания, управлението на продажбите, дистрибуцията, рекламата и връзките с обществеността.

Повече информация:

Дипломантите по тази програма, възпитаници на Европейския колеж, намират професионална реализация в широк кръг български и чуждестранни търговски, производствени и консултантски организации. Маркетолозите, завършили колежа, успешно се вписват в проектни изследователски екипи в областта на пазарите, търговията и инвестициите.  По време на обучението в програма Маркетинг  студентите овладяват ценни за бъдещата им професионална реализация знания по икономикс, по организация на маркетинговите изследвания, ценообразуването, дистрибуцията и логистиката, публичните комуникации и електронната търговия. Особено важно внимание се обръща на практическите професионални умения за провеждане на пазарни изследвания, обработката и анализа на получените резултати, разработването на маркетингови планове и програми, воденето на преговори, управлението и психологията на продажбите, организацията и управлението на дистрибуционните мрежи. Уникалният баланс при съчетаването на теоретичната база и практическата приложимост на натрупаните знания чрез стажове, практики и семинари придава допълнителна стойност на бакалавърската програма. Маркетолозите, възпитаници на Европейския колеж са търсени и високо ценени на пазара на труда.

Успешно завършилите бакалавърска програма Маркетинг могат да продължат образованието си в магистърски програми по икономика като “Международен маркетинг”, “Международни икономически отношения” , “Психология и маркетинг”.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 4. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •