• Степен: Бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
 • ECTS: 240
 •  

За специалността

Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.

Повече информация:

Дисциплините в програмата са обсъдени с представители на бизнеса, работодателски организации и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес организациите.

 

Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби в професионалното направление по икономика се придобива след четиригодишен курс на обучение в редовна и задочна форми. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по чужд език.

 

Качеството на професионалната подготовка се осигурява чрез придобиване на знания и умения в следните насоки: теоретични основи и базисни принципи на икономическата наука и на управлението на икономическите системи; принципи на маркетинга; знания и практически умения в областта на маркетинговия анализ и формулиране на управленски решения; комуникативна култура и умения за работа в екип и практически опит в провеждане на маркетингови проучвания.

 

Обучението в тази специалност дава възможност на завършилите бакалаври специалност Маркетинг и продажби да намерят професионална реализация като маркетолози в бизнес организации, организации от публичния сектор и неправителствени организации.

 

Реализация е възможна и в областта на  продажбите в малки и средни предприятия; в заемане на мениджърски позиции в големи фирми, компании и корпорации.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 •