Коучинг компетенции за мениджъри

Курсът е предназначен за:

  • мениджъри, които искат да повишат собствената си ефективност и ефективността на служителите си; 
  • специалисти в областта на Управлението на човешките ресурси, които искат да подобрят политиката на подбор, организация, оценка и кариерно развитие;
  • студенти, които искат да придобият конкретни практически умения, за да бъдат по-конкурентни мениджъри.

 

Мениджърите днес се изправят пред динамиката на бизнес средата, изискваща нови умения и непрекъснато усъвършенстване. От тях се очаква да се справят с множество задачи, да преследват реални и високи цели, да управляват ефективно предоставените им ресурси. Коучингът е най-прекият път към разгръщане на пълния потенциал на мениджърите.

Коучингът е мощен инструмент, който все по-често се използва от мениджърите в успешно развиващите се и печеливши организации. Коучингът като подход подпомага процесите на управление на потенциала на човешкия капитал. Коучингът предпоставя нова комуникационна култура, обвързва служителите с целите на фирмата за постигане на конкретни високи резултати.
 

Предлаганият курс за - Коучинг компетенции за мениджъри в Европейско висше училище по икономика и управление осигурява специализирани знания и практически умения в областта на техниките, необходими за усъвършенстване на екипите и техните ръководители. По-конкретно, завършилите курса на обучение ще научат: 

  • Как да подобрят продуктивността и качеството на работата.
  • Как да повишат ангажираността и удовлетвореността на персонала.
  • Как да развият уменията на служителите, за да се справят с професионалните предизвикателства.
  • Какви подходи са уместни за постигане на организационните цели.
  • Как да се планира и организира процеса на саморазвитие и как да се увеличават ползите и печалбите.
  • Как да се преодоляват трудни лични моменти в различни служебни ситуации.

 

Курсът е форматиран с приложение на интерактивни методи и визуализира конкретни казуси с практическа добавена стойност.

Продължителността на обучението е два дни: събота и неделя.
 

Занятията се провеждат в: Пловдив, ул. Задруга № 18, Европейско висше училище по икономика и управление.

За повече информация:
Елица Христова:  0894 930 660