Квалификационни курсове за учители


 ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ


 

Квалификационни курсове за учители
  • Проектен подход в управлението на образователните институции.(Разработване и управление на проекти) – 1 кредит
  • · Екипна работа за интердисциплинарно моделиране на обучението в образователния процес – 1 кредит
  • · Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес - 2 кредита
  • · Управление на проекти и програми за образователни институции в ЕС - 2 кредита

 

Курсовете са предназначени за педагогически специалисти по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Курсовете ще се провеждат след 20.01.2020 година в сградата на ЕВУИМ, на адрес: ул.“Задруга“№ 18.

Информация на тел. 0895/441819 или на e-mail: info@ehsem.org; lazarova@ehsem.org