1. Начало
  2. Кандидат-студенти
  3. ПРИЕМ 2018
  4. Конкурсни условия и процедури

Конкурсни условия и процедури

Приемът на бакалаври в ЕВУИМ за академичната 2018-2019 г. е с конкурсно есе на тема:
„Защо избирам частното бизнес училище за своя школа в професията“.

В Приложение 1 към Заповед №Р02-191/13.12.2017 г. за приема на студенти-първокурсници в ЕВУИМ са регламентирани конкурсните условия и процедури за прием и критериите за оценка на есето.

Основни изисквания към есето:

Есето трябва да бъде написано на български език, собственоръчно, на 5 и 6 страница от комплекта за кандидатстване.

Обем: около 300 думи (есета под 200 и над 500 думи ще бъдат дисквалифицирани).

Критерии за оценка на Кандидатстудентската разработка (конкурсното есе):

Оценката на конкурсното жури за всяка една кандидатстудентска разработка е комплексна. Изписва се и се подписва от член на журито по шестобалната система и отчита кумулативното изпълнение на три групи конкурсни критерии за оценка:

  • критерии за АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ;
  • критерии за ФОРМАЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ;
  • критерии за АКАДЕМИЧНО КАЧЕСТВО.

Критерии за административното съответствие

Критерий А1: Есето следва да е неделима част от кандидатстудентски комплект.
Критерий А2: Есето трябва да е авторско, написано ръкописно на български език.
Критерий А3: Есето трябва да е разположено изцяло на двете страници (на 5 и 6 страница), отделени за целта в комплекта за кандидатстване (без допълнителни листа, зачерквания, „пояснителни бележки в полето“ и други подобни, компрометиращи изискването за анонимност).

Критерии за формална допустимост на разработката

Критерий Ф1: Есето да е по зададената за кандидатстване тема.
Критерий Ф2: Есето да съдържа от 200 (двеста) до 500 (петстотин) думи (без препинателните знаци и интервалите) – оптимален размер – ок. 300 думи.
Критерий Ф3: Есето да не съдържа многобройни груби смислови, езикови и правописни грешки.

Критерии за академично качество на разработката

Критерий К1: целенасоченост, вътрешна свързаност, логичност и убедителност на текста на кандидатстудентската разработка (конкурсното есе) – 50 (петдесет) на сто от крайната обща конкурсна оценка на съответния кандидат.
Критерий К2: реализъм, актуалност, значимост на използваните в разработката казуси и примери от действителността – 20 (двадесет) на сто от крайната обща конкурсна оценка на кандидата.
Критерий К3: демонстрирана обща култура - и мирогледна зрелост – на кандидата (в текста на кандидатстудентската разработка - конкурсното есе) – 10 (десет) на сто от крайната обща конкурсна оценка на съответния кандидат.
Критерий К4: демонстрирана езикова култура и езиково богатство на кандидата (в текста на кандидатстудентската му разработка - конкурсното есе) – 10 (десет) на сто от крайната обща конкурсна оценка на съответния кандидат.
Критерий К5: обща стилистика на текста на кандидатстудентската разработка (конкурсното есе) – 10 (десет) на сто от крайната обща конкурсна оценка на съответния кандидат.

Оценка

Оценки от 3.00 до 6.00 са позитивни (кандидатите с такива оценки – приети), а останалите са негативни (кандидатите с оценки под 3.00 – неприети). „Позитивните“ и „негативни“ оценки (съответно – приемането или неприемането) се съобщават на съответния кандидат (на оставените от него координати за обратна връзка) до две седмици от окончателното приемане на комплекта за кандидатстване.

Негативната оценка по тази група критерии подлежи на оспорване пред ректора на ЕВУИМ (направена с писмено заявление от кандидат-студента, подадено в срок до една седмица след неговото официално оповестяване за оценката).