1. Начало
 2. Кандидат-студенти
 3. Конкурсни условия и процедури

Конкурсни условия и процедури

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Приемът на бакалаври в ЕВУИМ за академичната 2019-2020 г. е с конкурсно есе на тема:
„Перфектният университет е...“.

В Приложение към Заповед №Р02-005/25.02.2019 г. за приема на студенти-първокурсници в ЕВУИМ са регламентирани конкурсните условия и процедури за прием и критериите за оценка на есето.

Основни изисквания към есето:

 • да бъде написано собственоръчно на 5 и 6 страница от комплекта за кандидатстване:
 • на български език за кандидат - студенти, граждани на Република България.
 • на английски език за кандидат- студенти, граждани на страни в Европейския съюз и извън Евросъюза.
 • да е в обем около 300 думи.
 • да е неделима част от кандидатстудентския комплект.

Оценка

Оценки от 3.00 до 6.00 са позитивни (кандидатите с такива оценки – приети), а останалите са негативни (кандидатите с оценки под 3.00 – неприети). „Позитивните“ и „негативни“ оценки (съответно – приемането или неприемането) се съобщават на съответния кандидат (на оставените от него координати за обратна връзка) до две седмици от окончателното приемане на комплекта за кандидатстване.

Негативната оценка по тази група критерии подлежи на оспорване пред ректора на ЕВУИМ (направена с писмено заявление от кандидат-студента, подадено в срок до една седмица след неговото официално оповестяване за оценката). 

 

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

Етапите на процедурата за прием на бакалаври са:

І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе

ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема

ІІІ етап: Записване в ЕВУИМ

ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“

І етап: Кандидатстване с Конкурсно есе

 • Кандидатстването става с лично подписано от кандидат-студента „Заявление за прием“ и с авторско „Конкурсно есе“, лично написано (на български език и ръкописно) от него.
 • В Комплекта за кандидатстване се попълват (ръкописно, на български език) и лично се подписват, също така:

– лични данни за кандидата;
– Декларация за съвместимост и допустимост на кандидатурата за прием;
– Декларация за защита на личните данни;
– заверен опис на представените от кандидата документи при кандидатстване.

 • Задължителни документи, които се предоставят в оригинал при кандидатстването:

– документ за самоличност за справка;
– оригинал на българска диплома или призната по установения ред диплома за предходна образователна степен чуждестранна диплома (или служебна бележка от директора на училището на зрелостника);

ІІ етап: Оценяване на кандидата и обявяване на приема

 • Оценяването на кандидатите и обявяването на приема се извършва от Конкурсно жури на ЕВУИМ.
 • Оценката на журито е комплексна по три групи конкурсни критерии за оценяване:

– Административно съответствие (пълна автентичност и приемливост на документите за кандидатстване, съобразеност с държавните изисквания за приема в Р. България).
– Формална допустимост (изпълнение обявените изисквания за обем, език, оформление и писмена култура в есето на тема: “Перфектният университет е...”).
– Академично качество на разработката (по пет критерия с различна тежест за крайната оценка по шестобалната система).

 • Допуснатите до оценяване на академично качество и получили позитивна конкурсна оценка кандидати са приети, за което журито ги уведомява в срок до 7 дни от датата на кандидатстване.

ІІI етап: Записване в ЕВУИМ

 • Записването в ЕВУИМ става след лично подписване от страна на вече приетия студент на „Общи условия за обучение в ЕВУИМ“, заплащане на първата такса (на каса в ЕВУИМ или по сметка в
  SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK, IBAN: BG05TTBB94001525611252, SWIFT: TTBBBG22,
  Титуляр: ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ) и издаване на ректорска Заповед за записване.
 • Преди записването си, приетите студенти могат да подадат лични заявления до Ректора и да представят изискуемите доказателства за ползване на преференции при записване, различни видове студентски стипендии, различни облекчени условия за плащане и/или индивидуализация на учебните планове (включително признаване на оценки, кредити, етапи на обучение от други образователни институции).


ІV етап: Регистрация на статуса „действащ студент“

 • Регистрирането на приетия и записан кандидат със статус „действащ новоприет студент в ЕВУИМ“ се извършва при първата актуализация на Държавния регистър към МОН (ноември 2019г.).
 • Регистрираният действащ студент получава факултетен номер, студентска книжка и личен достъп до административния и информационен ресурс на ЕВУИМ.