гл. ас. д-р Мария Стоева

Ръководител Център за продължаващо обучение

Гл. ас. д-р Мария Стоева е преподавател по дисциплините: "Основи на управлението", "Предприемачество", "Корпоративно стратегическо управление в глобална среда". Работи във висшето училище от 2002 година.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на икономическите теории, съвременните теории и практики на мениджмънта и предприемачеството.

През 2001 г. д-р Стоева завършва "Международни икономически отношения" в ПУ "Паисий Хилендарски". През 2011 година защитава дисертационен труд на тема "Приносът на Морис Але в икономическата теория".

Има специализации в Брюкселския свободен университет и в IESE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF NAVARRA.

Владее френски и английски език.