• Степен: Бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
 • ECTS: 240
 •  

За специалността

Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.

Повече информация:

С обучението в бакалавърската програма по Финанси и счетоводство се придобиват знания в областта на теоретичните основи и принципи на икономическата наука и на управлението на икономическите системи; общите принципи за анализ на икономическите процеси; основни концепции във финансите; парични отношения; инвестиране на капитал  в реалния и финансовия сектор; теория на счетоводството и счетоводните стандарти; счетоводна отчетност на корпорациите, банките и бюджетните организации; счетоводен анализ и формулиране на управленски решения; практически опит в решаването на счетоводни казуси, ситуационни модели и др.

 

Обучението по специалността цели да формира професионални и социални компетенции като самостоятелност, креативност и новаторско мислене при решаване на практически задачи.

 

Придобитите компетенции дават възможност на завършилите бакалаври по Финанси и счетоводство да намерят професионална реализация в различни организации, като: финансови анализатори, експерти в институциите и организациите на финансовата система на държавата, регионалните структури и глобалната икономика, посредници при осъществяване на операциите на националните и международните финансови пазари, експерти по ценова политика на корпорациите, счетоводители специалисти, експерти в данъчната администрация, организатори и ръководители на счетоводни системи и политики, специалисти в областта на анализа на стопанската дейност, предприемачи, развиващи и управляващи собствен консултантски бизнес. Успешно завършилите специалност Финанси и счетоводство могат да продължат обучението си в магистърски програми.

 

Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Финанси и счетоводство се придобива след четиригодишен курс на обучение в редовна и задочна форми на обучение. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 3. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •