ЕВУИМ стартира програма за придобиване на педагогическа правоспособност

ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕВУИМ организира обучение за придобиване на професионална квалификация учител по икономически и управленски дисциплини, преподавани в средни училища и професионални гимназии.

За кого е предназначено предлаганото обучение?

1. За обучаващи се студенти по специалности в професионалните направления по икономика, администрация и управление в ЕВУИМ;

2. За завършили обучението си студенти в ЕВУИМ и в други висши училища с образователно-квалификационни степени бакалавър или магистър и професионална квалификация икономист или мениджър.

Какво се изучава?

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, ЕВУИМ извършва обучение по:

1. Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.

2. Избираеми и факултативни учебни дисциплини: педагогически, психологически и частно дидактически; и интердисциплинарни и приложно-експериментални;

3. Учебна практика - Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Обучението се провежда в задочна форма, както следва:

1. Извън учебно време за обучаващите се студенти, като сами определят колко дисциплини да запишат за семестър, така че да приключат обучението си до края на четвърти курс;

2. Извън работно време за дипломираните икономисти и мениджъри, които могат да запишат по шест дисциплини в един семестър и завършат обучението си за една година.

Завършилите обучението си в тази програма получават:

1. Свидетелство за професионална квалификация Учител по икономически/управленски дисциплини. Свидетелството се издава към дипломата за висше образование за икономист/мениджър.

Правоспособност и професионална реализация:

1.Завършилите имат право да преподават икономически/управленски учебни дисциплини в средни училища и професионални гимназии.

Нормативни документи:

- Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.79/13.10.2015 г.).

- Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител (ПМС № 162/1997, ДВ, бр.34/25.04.1997 г., и ПМС №289/2016, ДВ, бр.89/11.11.2016 г.).

Очаквайте допълнителна информация на сайта на ЕВУИМ!

3110.2017
Още новини
 1. Откриване на академичната 2018/2019 година

  Уважаеми колеги, от името на Академичното ръководство на ЕВУИМ Ви поздравяваме с откриването на учебната 2018/2019 година! Академичната годината ще стартира на 08.10.2018 г. в Пловдив.

  Прочети повече
  1209.2018
 2. Извънредна ликвидационна сесия СЕПТЕМВРИ 2018 г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив в периода от 17.09.2018 г. до 28.09.2018 г. По Заповед Р02/077 от 04.09.2018 г. на Ректора на

  Прочети повече
  0509.2018
 3. ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

  Със заповед на Ректора №ро2-078 от 04 септември 2018 г. съгласно Кодекса на труда чл. 154, ал. 1 и 2 и на основание на актовете

  Прочети повече
  0409.2018
 4. ВАЖНО: за Дипломационната сесия през месец септември-октомври 2018 г.

  Със заповед №ро2/076 от 30 август 2018 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 6 октомври 2018 г. от 10:00 (по Специалността) и 29 септември

  Прочети повече
  0309.2018
 5. НЕРАБОТНИ ДНИ ПРЕЗ ЮЛИ,АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2018, ЗА ОТДЕЛ "СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ", ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ

  Във връзка с предстоящо обновяване на информационните системи и електронния архив на ЕВУИМ Ви уведомяваме, че със заповед на Ректора на ЕВУИМ са обявени неработни

  Прочети повече
  2407.2018
 6. На вниманието на семестриално завършилите - с невзети изпити по Учебен План

  На вниманието на семестриално завършилите - с невзети изпити по Учебен План Извънредна ликвидационна сесия ЮЛИ 2018 г. Уважаеми колеги, В периода от 16.07.2018 г. до 31.07.2018 г.

  Прочети повече
  1307.2018
 •