ЕВУИМ стартира програма за придобиване на педагогическа правоспособност

ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕВУИМ организира обучение за придобиване на професионална квалификация учител по икономически и управленски дисциплини, преподавани в средни училища и професионални гимназии.

За кого е предназначено предлаганото обучение?

1. За обучаващи се студенти по специалности в професионалните направления по икономика, администрация и управление в ЕВУИМ;

2. За завършили обучението си студенти в ЕВУИМ и в други висши училища с образователно-квалификационни степени бакалавър или магистър и професионална квалификация икономист или мениджър.

Какво се изучава?

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, ЕВУИМ извършва обучение по:

1. Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.

2. Избираеми и факултативни учебни дисциплини: педагогически, психологически и частно дидактически; и интердисциплинарни и приложно-експериментални;

3. Учебна практика - Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Обучението се провежда в задочна форма, както следва:

1. Извън учебно време за обучаващите се студенти, като сами определят колко дисциплини да запишат за семестър, така че да приключат обучението си до края на четвърти курс;

2. Извън работно време за дипломираните икономисти и мениджъри, които могат да запишат по шест дисциплини в един семестър и завършат обучението си за една година.

Завършилите обучението си в тази програма получават:

1. Свидетелство за професионална квалификация Учител по икономически/управленски дисциплини. Свидетелството се издава към дипломата за висше образование за икономист/мениджър.

Правоспособност и професионална реализация:

1.Завършилите имат право да преподават икономически/управленски учебни дисциплини в средни училища и професионални гимназии.

Нормативни документи:

- Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.79/13.10.2015 г.).

- Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител (ПМС № 162/1997, ДВ, бр.34/25.04.1997 г., и ПМС №289/2016, ДВ, бр.89/11.11.2016 г.).

Очаквайте допълнителна информация на сайта на ЕВУИМ!

3110.2017
Още новини
 1. МАЙСТОРСКИ КЛАС „ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНИ ПОСТИЖЕНИЯ“

  ТОПЕКСПЕРТЪТ ВАСКО НАЧЕВ отново гостува в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт. По препоръка на участниците в неговия първи майсторски клас сега организираме втори,

  Прочети повече
  0802.2018
 2. Класиране по проект "Студентски стипендии - фаза 1"

  Уважаеми студенти, публикуваме списък с класираните студенти за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза

  Прочети повече
  0802.2018
 3. Професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДИСЦИПЛИНИ

   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт организира обучение за придобиване на професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДИСЦИПЛИНИ в средни училища и професионални гимназии. Основания:  Закон за предучилищното и

  Прочети повече
  0202.2018
 4. "Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности" - майсторски клас с Илиян Василев

  Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности е темата на публичната лекция на Илиян Василев, един от водещите анализатори и доказани експерти в областта на

  Прочети повече
  2201.2018
 5. Извънредна ликвидационна сесия ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2018 г.

  Уважаеми колеги, В периода от 27.01.2018 г. до 28.02.2018 г. Ръководството на ЕВУИМ предоставя възможност на своите семестриално завършили студенти, които не са си изпълнили ангажиментите

  Прочети повече
  2201.2018
 6. Свободни места по проект "Студентски практики" - фаза 1

    Уважаеми студенти, Във връзка с удължаването на срока на проект "Студентски практики" - фаза I, Ви информираме, че започва набирането на желаещи за включване в проекта. С

  Прочети повече
  0512.2017
 •