ЕВУИМ стартира програма за придобиване на педагогическа правоспособност

ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕВУИМ организира обучение за придобиване на професионална квалификация учител по икономически и управленски дисциплини, преподавани в средни училища и професионални гимназии.

За кого е предназначено предлаганото обучение?

1. За обучаващи се студенти по специалности в професионалните направления по икономика, администрация и управление в ЕВУИМ;

2. За завършили обучението си студенти в ЕВУИМ и в други висши училища с образователно-квалификационни степени бакалавър или магистър и професионална квалификация икономист или мениджър.

Какво се изучава?

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, ЕВУИМ извършва обучение по:

1. Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.

2. Избираеми и факултативни учебни дисциплини: педагогически, психологически и частно дидактически; и интердисциплинарни и приложно-експериментални;

3. Учебна практика - Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Обучението се провежда в задочна форма, както следва:

1. Извън учебно време за обучаващите се студенти, като сами определят колко дисциплини да запишат за семестър, така че да приключат обучението си до края на четвърти курс;

2. Извън работно време за дипломираните икономисти и мениджъри, които могат да запишат по шест дисциплини в един семестър и завършат обучението си за една година.

Завършилите обучението си в тази програма получават:

1. Свидетелство за професионална квалификация Учител по икономически/управленски дисциплини. Свидетелството се издава към дипломата за висше образование за икономист/мениджър.

Правоспособност и професионална реализация:

1.Завършилите имат право да преподават икономически/управленски учебни дисциплини в средни училища и професионални гимназии.

Нормативни документи:

- Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.79/13.10.2015 г.).

- Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител (ПМС № 162/1997, ДВ, бр.34/25.04.1997 г., и ПМС №289/2016, ДВ, бр.89/11.11.2016 г.).

Очаквайте допълнителна информация на сайта на ЕВУИМ!

3110.2017
Още новини
 1. Европейското висше училище по икономика и мениджмънт с две премиери на „Пловдив чете”

  Провокативен поглед към съвременното българско общество, неизвестни факти за ключови събития, анализ от експерти на високо ниво. Това ще открият читателите в две нови книги,

  Прочети повече
  1206.2018
 2. Извънредна ликвидационна сесия ЮНИ-ЮЛИ 2018 г.

  Уважаеми колеги, в периода от 9.06.2018 г. до 31.07.2017 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от

  Прочети повече
  0706.2018
 3. Изявени студенти

  Здравейте приятели. Повечето студенти на Европейското висше училище по икономика имениджмънт са работещи млади хора. Иска ни се да ги представим с поредица от кратки интервюта. Ние,

  Прочети повече
  2105.2018
 4. Мост Пловдив-Истанбул създава Европейското висше училище по икономика и мениджмънт

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт осъществява нов международен проект по идея на президента проф. д.-р Мариана Михайлова. Създава се мост за образователен, културен

  Прочети повече
  1105.2018
 5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПРЕЗ МАЙ 2018 Г. ЗА ВСИЧКИ ОТПИСАНИ С ПРАВО НА ДИПЛОМИРАНЕ

  Държавни изпитни комисии (ДИК) за пролетна дипломантска сесия на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ДИК с Председател доц. д-р Цветан Коцев (и членове – преп. Невена

  Прочети повече
  0305.2018
 6. Лекция в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт стана хит във Фейсбук

  Лекция в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, излъчвана на живо във Фейсбук, събра стотици зрители и стана хит в Мрежата. Пред студенти от

  Прочети повече
  2804.2018
 •