ЕВУИМ стартира програма за придобиване на педагогическа правоспособност

ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ЕВУИМ организира обучение за придобиване на професионална квалификация учител по икономически и управленски дисциплини, преподавани в средни училища и професионални гимназии.

За кого е предназначено предлаганото обучение?

1. За обучаващи се студенти по специалности в професионалните направления по икономика, администрация и управление в ЕВУИМ;

2. За завършили обучението си студенти в ЕВУИМ и в други висши училища с образователно-квалификационни степени бакалавър или магистър и професионална квалификация икономист или мениджър.

Какво се изучава?

Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, ЕВУИМ извършва обучение по:

1. Задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.

2. Избираеми и факултативни учебни дисциплини: педагогически, психологически и частно дидактически; и интердисциплинарни и приложно-експериментални;

3. Учебна практика - Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Обучението се провежда в задочна форма, както следва:

1. Извън учебно време за обучаващите се студенти, като сами определят колко дисциплини да запишат за семестър, така че да приключат обучението си до края на четвърти курс;

2. Извън работно време за дипломираните икономисти и мениджъри, които могат да запишат по шест дисциплини в един семестър и завършат обучението си за една година.

Завършилите обучението си в тази програма получават:

1. Свидетелство за професионална квалификация Учител по икономически/управленски дисциплини. Свидетелството се издава към дипломата за висше образование за икономист/мениджър.

Правоспособност и професионална реализация:

1.Завършилите имат право да преподават икономически/управленски учебни дисциплини в средни училища и професионални гимназии.

Нормативни документи:

- Закон за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр.79/13.10.2015 г.).

- Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител (ПМС № 162/1997, ДВ, бр.34/25.04.1997 г., и ПМС №289/2016, ДВ, бр.89/11.11.2016 г.).

Очаквайте допълнителна информация на сайта на ЕВУИМ!

3110.2017
Още новини
 1. Студентски стипендии зимен семестър 2017/2018

  Стартира проект по "Студентски стипендии - фаза 1" Уважаеми студенти, От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за

  Прочети повече
  2211.2017
 2. ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ НА 09.12.2017 г.

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавни изпити през есенната дипломационна сесия на 2017 година и са се дипломирали, трябва задължително да проверят

  Прочети повече
  2211.2017
 3. Неучебни и неработни дни

  Със заповед на Ректора на ЕВУИМ (№ РО2/0156 от 23.10.2017 г.), е обявен за неучебен, неработен и неприсъствен ден - 1 ноември 2017 г. (Ден

  Прочети повече
  2410.2017
 4. За девета година стартира конкурсът „Най-добър млад предприемач на град Пловдив”

  На 16.10.2017 г. в 11:30 часа в Зала 1 студентите на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт ще имат възможност да проведат среща със

  Прочети повече
  1310.2017
 5. ВАЖНО: Поправителен Държавен изпит за МАГИСТРИ през месец ОКТОМВРИ 2017 г.

  Със заповед на Ректора №ро2/ 139 от 04.10.2017г. са назначени дати за Поправителна сесия на Държавни изпити ЗА ОКС „МАГИСТЪР“, за студенти, които са били

  Прочети повече
  0410.2017
 •