1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Валентина Семерджиева

Доц. д-р Валентина Семерджиева е преподавател по дисциплините: „Счетоводство на банките” , „Счетоводство на бюджетните организации”, „Бюджет и финанси в местното самоуправление”, „Счетоводен мениджмънт”, практикуми по „Приложно счетоводство” и „Счетоводни казуси”.

Доц. д-р Семерджиева е автор на учебници и учебни  помагала по банково и бюджетно счетоводство, на монографията „Ефекти на счетоводния мениджмънт” и на множество научни статии. Финансов мениджър по управлението на два европейски проекта: BG EIF 2010/01-05.03/2012г. за ЕКИУ и  BG051PO001-3.1.08-0026/2013г. за ЕКИУ.

Доц. д-р Валентина Семерджиева има много голям практически опит в областта на счетоводството и финансите - 30 години професионален стаж като счетоводител, икономист и финансист на ръководни позиции.

Научните й интереси са в областта на взаимодействието между счетоводството и управлението.

Избрана е за академичен ръководител на бакалаврите от специалността „Финанси и счетоводство” и ментор на магистри от специалността „Счетоводство, анализ и контрол”.

Завършила е УНСС-София със специалност „Счетоводство и контрол”. Притежава квалификация по здравен мениджмънт от Медицинския университет в Пловдив. Доктор по администрация и управление със защитен дисертационен труд през 2013 г. във ВСУ „Черноризец Храбър” - Варна на тема „Усъвършенстването на счетоводния мениджмънт в университетските болници - предпоставка за финансовата им стабилизация”.