1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Пламен Павлов

Доц. д-р Пламен Цветанов Павлов е преподавател по дисциплините „Иновативен мениджмънт“, „Иновации и управление на промяната“, „Логистичен мениджмънт“ и „Управление на качеството“.

Автор е на 27 научни публикации, от които 2 монографии и 1 учебник.

Научните интереси са свързани с изследване на проблемите във внедряването на иновации в малките и средни предприятия, внедряването на системи за управление на качеството и мултимодалния транспорт.

Участва в редица международни и университетски научни проекти.

Опит като член на Постоянната комисия по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация при МС.

Притежава сертификати и опит като водещ одитор по системи за управление на качеството по ISO в международната сертифицираща организация TUV NORD Bulgaria.

Преподавателят е завършил висше образование в БГТУ Санкт Петербург, Русия.

Защитил е докторска степен по 05.02.21 „Организация и управление на производството” в Технически университет София.

Доцент по „Икономика и управление (Иновации и управление на качеството)“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Владее руски и английски език.