доц. д-р Павел Паскалев


Доц. Павел Паскалев е преподавател по дисциплините „Бизнес счетоводство“, „Счетоводен анализ“ в бакалавърската програма по специалността „Финанси и счетоводство“ и по дисциплините „Независим финансов одит“ и „Анализ на финансовите отчети“ в магистърската програма  по специалността „Счетоводство, анализ и контрол“.

Автор на над 100 научни труда, от които: 27 монографии, студии и сборници, 37 статии в научни списания, 24 научно-популярни статии, един учебник, 13 доклада, изнесени на научни конференции. От посочените научни разработки, 24 са самостоятелни.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на организацията  на производството и труда, както и на отчетния процес в аграрно-промишленото производство.

За периода 1985-1994 г. е провел няколко специализации  в реномирани европейски и американски университети: Тимирязевската  академия в Москва; Икономическия институт в Будапеща; Министерството на земеделието в САЩ; университетите в  Рали, Северна Каролина, и в Минеаполис, Минесота. В посочените университети е участвал в три международни научни проекта.

Доц. Павел Паскалев е завършил АУ-Пловдив и УНСС-София със специалност „Икономика и организация на аграрно-промишленото производство“. Защитил е докторска дисертация през 1987 г., а от 1990 г. е доцент последователно в ИЗК „Марица“-Пловдив, АУ-Пловдив и в ЕВУИМ - Пловдив.

Владее английски език, ползва руски и немски в научно-изследователската и в преподавателската си дейност.