доц. д-р Иван Соколов

Доц. д-р Иван Соколов е преподавател по дисциплините „Управление на инвестициите“, „Бизнес стратегии на малки и средни предприятия“, „Публични и корпоративни финанси“, „Разходно-ефективен подход при публично-частни партньорства“, „Икономически анализ“, „Управление на продажбите“ и „Бизнес план“.

Автор на множество статии, публикации, три учебни помагала и монография. Неговите  научно-приложни интереси са в областта на предприемачеството, финансите и инвестиционния мениджмънт.

Има богат практически опит в реалната икономика. Развил е собствен бизнес в областта на търговията, финансите, консултантските и инвестиционни проекти. От 2007 г. е главен директор на Международен панаир Пловдив, а от 2013 г. - председател на Съвета  на директорите.

Членува в  5 бизнес и научни организации: Съюза на икономистите в България /член на Управителния съвет/, Сдружение за Пловдив /секретар/, ИКТ „Клъстер Пловдив”, Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация, Бизнес експертен съвет

Завършил е Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – София, специалност „Икономист счетоводител”, и е защитил дисертационен труд на тема „Управление и финансиране на публично-частни партньорства на местно равнище“ във Варненския свободен университет през 2013 г. През 2014 г. е избран за доцент в Европейското  висше училище по икономика и мениджмънт.

Владее английски, руски и сръбски език.