1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Ася Панджерова

Доц. д-р Ася Димитрова Панджерова е преподавател по дисциплините "Въведение в туризма", "Софтуерни приложения в туризма", "Екскурзоводство" и "Маркетинг в туризма".

Автор е на 4 монографии, 6 студии, над 30 научни статии в специализирани научни списания с редколегия и индексирани в световни бази данни, повече от 40 доклада, изнесени на международни и национални конференции и 4 учебника. За периода 2008 - 2016 г. е ръководител на 6 и експерт-консултант в 17 международни и национални образователни, научно-приложни и бизнес проекти. Научните й интереси са в областта на управлението на проекти в туризма, електронната търговия и икономиката на туризма, управлението на човешките ресурси и предприемачеството в туризма.

Доц. д-р Ася Панджерова членува в авторитетни професионални организации - Съюз на икономистите в България, Българска туристическа камара и ред колегията на международното рецензирано списание "Balkan Ecology", индексирано в световна база данни Thomson Reuters. Упражнява активна експертна и консултантска дейност в публични и част ни институции. Тя е член на Междуведомствения съвет на кадрите в туризма към Министерство на туризма и е експерт към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Наред с академичната си кариера, доц. д-р Ася Панджерова има богат практически административно-управленски опит като Директор на образователни структури и Трейнинг Мениджър във висококатегорийни хотелиерски обекти. Осъществява активна консултантска дейност във връзка с откриването на нови туристически обекти и последващото им управление.

Доц. д-р Ася Панджерова придобива висше образование в УНСС, ОКС "Бакалавър", специалност "Туризъм" (2003 г.), втора специалност "Финанси" (2005 г .) и ОКС "Магистър", специалност "Туризъм" (2004 г .). От 2011 г. е доктор по икономика, по научна специалност 05.02.18. "Икономика и управление (по отрасли)". През 2013 г. й е присъдена академичната длъжност "доцент" по научна специалност "Икономика и управление (Управление на проекти в туризма)" в УНСС. Владее писмено и говоримо английски, френски, испански и италиански език.