доц. д-р Анатолий Асенов

Доц. д-р Анатолий Асенов е преподавател по дисциплините "Цени и ценова политика", "Директен маркетинг" и "Маркетингова политика на фирмата".

Преподавателят е автор на десетки учебници и научни публикации в областта на икономиката, мениджмънта и маркетинга. Членува в борда на редакторите на университетски научни списания. Преподавателят има трайни научно-приложни интереси в областта на маркетинга и бизнес мениджмънта. Участва в редица международни и университетски научни проекти.

Преподавателят е завършил специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов и е защитил докторска степен (доктор по икономика) в същия университет. През 2007 г. е избран за доцент. Преподавателят има няколко специализации в областта на мениджмънта. Владее английски и руски език.