1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

д-р инж. Иванка Кръстева

катедра Администрация и управление

Д-р инж. Иванка Кръстева е преподавател по „Визуална комуникация и реклама“.  Член на Съюза на учените в България.

Научни интереси:  приложение на компютърни технологии за обработка и разпознаване на образи с цел анализ и идентификация на качествени и количествени характеристики на продукти; компютърни методи за определяне на цвят.

Автор е на 28 научни публикации – самостоятелни и в съавторство.

Има осем сертификата и две дипломи за доклади, представени на национални и международни научни конференции.

През 2015 г. е защитила  дисертационния си труд на тема „Обективно определяне качеството на месни продукти в реално време на база изменение на цветовите им характеристики“ по професионално направление „ Комуникационна и компютърна техника”  в Университет по хранителни технологии – Пловдив. Дисертационният труд печели грамота за научно-приложен принос в конкурса на Съюза на учените в България за научни постижения в дисертации през 2015 година.