1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

гл. ас. д-р Димчо Тодоров

Гл. ас. д-р Димчо Тодоров Тодоров е преподавател по дисциплините: „Мениджмънт на хотелския бизнес“, „Мениджмънт на ресторантьорския бизнес“, „Специализирани видове туризъм“, „Въведение в туризма“, „География на туризма“ в СУ „Св. Климент Охридски”, Лесотехническия университет; университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Института по индустриални отношения и мениджмънт  и др. висши училища.

Автор на шест учебника:  „Хотелиерство“ (2009 г.), „Ресторантьорство“ (2010 г.), „Организация, технология и икономика на хотелиерството“ (2011 г.),  „Хотелиерство 2“ (е- формат, 2011 г.), „Семейно хотелиерство” (2012 г., в съавторство), „Ресторантьорски мениджмънт  (2013 г.). Написал е помагала и наръчници по туризъм, както и множество статии в списанията „Туристически мениджмънт и развитие”, „Туризъм и отдих”,  „Туристически пазар”  и други.

Работи в системата на туризма и хотелския мениджмънт от 1980 година. Преминал през различни длъжности и управленски нива в хотелиерския и ресторантьорския бизнес. Удостоен със  Златен приз на сп. „Туризъм и отдих” за принос в обучението на туристически кадри. Председател на Българската асоциация на експертите в туризма  (БАЕТ) 2009 – 2016 г. 

Има трайни научно-приложни интереси в областта на хотелското предприемачество, хотелския мениджмънт, образование, икономика и международна политика. За периода 2010 – 2015г. е участвал в 4 международни научно-приложни проекта.

Д-р Димчо Тодоров е защитил  международен лицензионен сертификат (SGS BG, Certificate №: CS 09/5931 от 14.06.2005г.) за експерт по категоризация и лицензиране в хотелиерството и ресторантьорството.  Привлечен е като външен експерт към НАОА (Национална агенция по оценяване и акредитация)  и НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение), структури към Министерския съвет на Република България.

Д-р Димчо Тодоров е завършил Института по международен туризъм (ИМТ) „Алеко Константинов” със степен „Бакалавър“; правил е следдипломна квалификация  по мениджмънт и маркетинг в международния туризъм в Университет за национално и световно стопанство (УНСС); има бакалавърска и магистърска степен от университета „Проф. д-р Асен Златаров” и докторска степен по география на рекреацията и туризма от  СУ „СВ. Климент Охридски”.  Притежава сертификати, издадени след специализации по  маркетинг, хотелиерство и ресторантьорство в  Манчестърския университет през 2013 и 2015 година.

Владее руски и частично английски език.