гл. ас. д-р Антония Лазарова

Д-р Антония Лазарова е преподавател по дисциплините „Потребителско поведение“ и „Статистика“.

Тя  е автор на  два  учебника, монографичен труд, сборник с тестове и ръководство „Потребителско поведение“. Има над 20 научни публикации, представени на различни международни научни конференции в страната. Научно–приложни интереси на д-р Лазарова са в областта на статистическото изучаване на потребителското поведение и бизнес анализите.

За периода 2015–2016 година  е участвала във външни и вътрешни проекти на ЕВИУМ , като неин основен принос е статистическата обработка на данните от проведените анкетни проучвания.

Д-р Антония Лазарова е завършила през 2003 г.  бакалавърска програма по специалността „Стопанско управление” в  ЮЗУ  „Неофит Рилски“ – Благоевград, а през 2004 г.  се дипломира като магистър по специалността „Финансов мениджмънт“ в ПУ   „Паисий Хилендарски“. През периода 2011–2013 година е редовен докторант в Университета по хранителни технологии – Пловдив, а през януари 2014 г. се дипломира като доктор по икономика с тема на дисертационния труд “Влияние на основните стратификационни фактори върху потребителското поведение в България“.

Д-р Лазарова има сертификат за „Най–добър млад учен“ от СУБ–Пловдив, получен през 2011 година. Владее английски, немски и руски език, както и турски език на основно ниво.