гл. ас. д-р Анастас Бадев

Председател

Д-р Анастас Бадев е главен асистент и преподавател по дисциплините „Публична комуникация“ и „Административна култура“.

Работил е като редактор в издателство „Христо Г. Данов“, директор на Пловдивското университетско издателство, главен редактор на вестник „Глас“, заместник-кмет на община Пловдив.

Има научни интереси в областта на управлението на културата и образованието, публичната комуникация, административната култура, публичните политики, държавната и местна власт.

Автор е на монографията “Управление на сценичното изкуство” и на публикации в научни издания в сферата на публичното управление, публичните комуникации, културния и образователен мениджмънт, административната и гражданска култура. Участвал е като експерт в екипи по проекти съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. Има участия с доклади на международни и национални научни конференции.

Участвал е в авторски колективи по разработването на стратегически документи в сферата на държавното управление и изпълнението на международни проекти и програми.

Завършил е магистратура по българска филология и магистратура по публична администрация в ПУ „Паисий Хилендарски“. Защитил е докторска дисертация по администрация и управление във ВСУ „Черноризец Храбър“.