• Степен: Бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 8 семестъра / 4 години
 • ECTS: 240
 •  

За специалността

Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.

Повече информация:

С обучението в бакалавърската програма се придобиват теоретични знания в областта на управлението на бизнеса: основи на управленските, икономическите, правните и поведенските науки; знания по маркетинг, предприемачество, счетоводство, финанси, статистика, управление на инвестиции, човешки ресурси, иновации в бизнес организациите, административна култура, организационно поведение и етика в бизнеса.

 

Обучението по Бизнес мениджмънт е насочено към изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически задачи, с акцент върху набиране и обработване на информация за вземане на управленски решения и познания чрез усвояване на теории, принципи, подходи и методи в мениджмънта на бизнеса.

 

Целта е да се формират професионални и социални компетенции - самостоятелност и самооценка; умения за изграждане на екип, поемане на риск и носене на отговорност; иновационно мислене; установяване на проблем, разработване и избор на вариант на решение. За тази цел в учебните програми са включени съответните методи - разработване на индивидуални и екипни курсови задачи и проекти, казуси, делови игри.

 

Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на собствен бизнес, на малки и средни предприятия; в заемане на мениджърски позиции в големи фирми, компании и корпорации. Успешно завършилите обучението си в бакалавърската програма могат да продължат обучението си в магистърски програми.

 

Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт в се придобива след четиригодишен курс на обучение в редовна и задочна форми. Обучението завършва с полагане на държавни изпити по специалността и по английски език.

Други бакалавърски програми
 1. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 2. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 3. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •