• Степен: Проф. бакалавър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 3 години/6 семестъра
 • ECTS: 180
 •  

За специалността

Програма Бизнес администрация подготвя специалисти с висше образование в областта на администрацията, управлението, организирането и ръководенето на екипи, планирането и контролирането на процеси, задачи и проекти.

Повече информация:

Успешно завършилите курса на обучение намират успешна професионална реализация в широк кръг организации, фирми и институции, както в България, така и в чужбина. Освен като мениджъри в стопански и нестопански организации, нашите випускници са подготвени да се справят и с предизвикателствата на частното предприемачество, да създават, ръководят и развиват печеливш собствен бизнес. В рамките обучението студентите придобиват важни за професионалната им кариера теоретични знания по икономика, право, управление, психология, маркетинг, финанси и счетоводство. Практическите професионални умения като работа в екип, лидерство, решаване на конфликти, оформянето и администрирането на бизнес информация, работата със съвременни информационни системи и много други са важен елемент от учебната програма. Стажовете, практиките, семинарите и дискусиите, организирани в рамките на учебния план по специалността носят, допълнителни ползи на нашите студенти. Връзките с бизнеса, у нас и в чужбина, както и инициативите на Кариерния център, спомагат за бързата професионална ориентация на бъдещите бизнес лидери. Мениджърите, възпитаници на Европейския колеж са високо ценени професионалисти, които бързо намират  реализация не само на българския, но и на европейския пазар.

Успешно завършилите бакалавърска програма Бизнес администрация могат да продължат обучението си в магистърски програми по Администрация и Управление, като “Управление на проекти от ЕС”, “Европейска администрация” и други.

Други бакалавърски програми
 1. Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнес проекти и бизнес организации.
 2. Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.
 3. Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско мислене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.
 4. Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.
 •