Асоциация на випускниците на Европейски колеж по икономика и управление

Асоциацията (АВЕКИУ) е създадена през 2009 г. със съвместните усилия на инициативна група на завършилите ЕКИУ и на академичното ръководство на Колежа. В нея имат право да  участват всички випускници на висшето училище, както и действащите членове на Академичния съвет и на Студентския съвет на Колежа. Членството на випускниците в Асоциацията се активира при заявено желание и платена встъпителна вноска и се удостоверява с издадена членска карта. 

 

Целта на Асоциацията е да насърчава контактите на випускниците на ЕКИУ Пловдив за взаимно подпомагане на личното им, обществено и професионално израстване, както и да съдейства на студентите, преподавателите и администрацията на Колежа за издигане авторитета на висшето училище в града, в страната и в чужбина.

 

За постигане на своите идеални, нестопански цели Асоциацията използва следните средства:

  • създаване, поддържане и развитие на информационна база данни и на форум за контакти и дискусии между випускниците на ЕКИУ, преподавателите и студентите;
  • насърчаване на различни форми на взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Асоциацията;
  • организиране на периодични и на целеви срещи на випускниците и преподавателите, както и на други обществени прояви с тяхно участие;
  • публикуване на справочници на випускниците, подпомагане рекламната и издателската  дейност на Колежа;
  • изготвяне и разпространяване на отличителни знаци и сувенири на Асоциацията и на Колежа;
  • подпомагане на професионалната реализация и развитие на студентите в ЕКИУ (чрез участие в дейността на Кариерния център на Колежа);
  • насърчаване на материална, професионална, организационна и обществена подкрепа за дейността на Колежа (включително чрез награди за студентите и преподавателите);
  • организационно изграждане и разширяване на Асоциацията и местните сдружения на випускниците.