Невена Стоянова

Невена Стоянова е преподавател по английски език в ЕВУИМ. Има участия в преводи на учебни помагала – издания на ЕКИУ („Европейският съюз и неговата правна система”, „Култура на деловото общуване. Делова кореспонденция”, „Управленски казуси”). Съавтор е в Тематичен многоезичен речник по туризъм. Академичен наставник по проекта „Студентски практики”, а в „Системата за управление в Европейския колеж – високо качество и отговорност” има участие с преводаческа дейност. Завършила английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски”.