Асен Попов

Мениджър проекти

Асен Попов е мениджър в отдел „Проекти“ на ЕВУИМ от 2006 г. до момента. Има участие в над 14 проекта, финансирани от Програма ФАР, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Фонд „Научни изследвания“, Световната банка и други организации.

От 2008 г. до сега е и координатор по Секторна програма „Еразъм+“. Подпомага, международната дейност на висшето училище както и взима участие при организирането и управлението на квалификационни курсове.

От 2008 г. е определен за заместник упълномощен представител на ръководството по въпросите на Системата за управление на качеството ISO 9001:9008.

Има научни интереси в сферата на микро- и макроикономиката,  външноикономическата политика и международната икономика, както и в областта на синергията и иновациите. От 2010 до 2015 г. има 9 публикации в т.ч. 3 научни статии, две учебни помагала за курсовете по дисциплините „Макроикономика” и „Международна икономика”,  участие в 3 учебника.

В периода 2011-2014 г. като асистент води семинарни занятия на студентите от ЕВУИМ и разработва част от учебната документация на курсовете.

Асен Попов притежава магистърска степен по специалността „Международна икономика” от ПУ „Паисий Хилендарски“. Преминал е специализация (Case Study Method) в IESE Business School-Барселона, Испания, през 2012 г. и е член на Клуба на завършилите International Faculty Program на University of Navara, Испания.

Владее английски и руски език.