Специалности
 1. Корпоративен мениджмънт

  Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнес мениджмънта или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на бизнес проекти и бизнес организации.

 2. Мениджмънт в туризма

  Мениджмънт в туризма

  Обучението по Мениджмънт в туризма е насочено към развитие на новаторско ми- слене и креативност при решаване на практически задачи, и прилагане на познанията в съвременната бизнес среда. Бъдещите специалисти са добре подготвени за набиране и обработка на информация и вземане на решения, практически умения за разработване и управление на проекти, реализиране на бизнес планове и управление на собствен бизнес в туризма.

 3. Маркетинг и продажби

  Маркетинг и продажби

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Маркетинг и продажби създава възможности за мобилност на студентите и преминаване в следващата образователно-квалификационната степен „магистър”.

 4. Бизнес мениджмънт

  Бизнес мениджмънт

  Образователно-квалификационната степен Бакалавър по специалност Бизнес мениджмънт и учебните програми на изучаваните дисциплини са съгласувани с учебни планове и програми на водещи световни, европейски и български висши училища, и отразяват съвременните измерения в развитието на професионалното направление и добрите практики в управлението на бизнеспроекти и бизнесорганизации.

 5. Финанси и счетоводство

  Финанси и счетоводство

  Знанията и уменията, придобити от студентите, завършили специалността, ще развият гъвкаво, оперативно и стратегическо мислене и поведение при участието им в анализа и управлението на процесите в различни сфери на националната, регионалната и глобалната икономика.

 6. Международна бизнес администрация

  Международна бизнес администрация

  Магистърската програма Международна бизнес администрация е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на международния бизнес или да повишат квалификацията си като действащи мениджъри на международни бизнес проекти и международни бизнес организации.

 7. Счетоводство, анализ и контрол

  Счетоводство, анализ и контрол

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности.

 8. Международни бизнес отношения

  Международни бизнес отношения

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е предназначена за професионални бакалаври, които желаят да специализират по икономика, организация и управление на международни бизнес проекти и организации.

 •